ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ჩარიცხვასთან დაკავშირებული პროცედურები

საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაბარება ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საშუალებით.

აბიტურიენტთა ცნობარში ჩვენი კოდია:

ეკონომიკა - 0190101;

ტურიზმის მენეჯმენტი  - 0190102;

ბიზნესის ადმინისტრირება - 0190103.


საბაკალავრო პროგრამებზე ჩასაბარებელი საგნები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

  • ქართული ენა და ლიტერატურა
  • ზოგადი უნარები
  • უცხოური ენა
  • მათემატიკა,ისტორია,გეოგრაფია,ლიტერატურა,ფიზიკა,ქიმია,ბიოლოგია,სამოქალაქო განათლება.


სამაგისტრო პროგრამები:

 

  • საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე;
  • საბუღალტრო აღრიცხვა, აუდიტის სპეციალობა.

ქუთაისის უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება აქვს ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.

იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის მსურველმა ჩააბაროს ქუთაისის უნივერსიტეტში უნდა გაიაროს სამი საგამოცდო ეტაპი:

  1. საერთო სამაგისტო გამოცდის (ტესტის ტიპი B) ოთხი კომპონენტიდან გადალახოს სამი კომპონენტის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.
  2. ჩააბაროს საუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისურ ენაში ან წარმოადგინოს B2 დონის დამადასტურებელი ვალიდური საერთაშორისო სერტიფიკატი.
  3. ჩააბაროს შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში.

 

ქუთაისის უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა:

 

ეკონომიკა.

 

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წესი: