ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სტუდენტთა მხარდაჭერა

სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად სტუდენტთა მხარდაჭერის მიზნით უნივერსიტეტში არსებობს სასწავლო პროცესების მართვისა და სტუდენტური სერვისების სამსახური, რომელშიც შექმნილია სპეციალურად სტუდენტთა კონსულტირებისთვის საშტატო ერთეულები შემდეგი მიმართულებებით:

   - მობილობის პროცესის კოორდინაცია - სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების და სტუდენტის სტატუსშეჩერებული პირების მობილობის წესით ჩარიცხვის პროცედურების შესაბამისობის უზრუნველყოფა შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტად მიღების ინსტრუქციის ნორმებთან; მობილობის პროცესების კოორდინატორი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მობილობის პროცესების გამოცხადების შემდგომ, ახდენს დაინტერესებულ სტუდენტთა ინფორმირებულობას, ასევე ინფორმაციას აწვდის შესაბამის სამსახურს უნივერისტეტის ვებ-გვერდზე განსათავსებლად. (ინფორმაცია მობილობის მსურველ სტუდენტთა რეგისტრაციის ვადებსა და წარსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ, ასევე შიგა რეგულაციით განსაზღვრული დამატებითი პროცესების თანმდევი სხვა ინფორმაცია, რაც დაკავშირებულია მობილობით მისაღები სტუდენტების სამართლებრივ აქტებთან);

    - უცხოელ სტუდენტთა ინტეგრაცია - უცხოელი სტუდენტების უკეთ ინტეგრირების მიზნით სპეციალური ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება; უცხოელ სტუდენტთა ინტეგრაციის კოორდინატორი ახორციელებს პერსონალის, ადგილობრივი სტუდენტებისათვის და უცხოელი სტუდენტებისათვის ტრეინიგების ჩატარებას უცხო ქვეყნების კულტურული თავისებურებების გაცნობის მიზნით; უზრუნველყოფს აპლიკანტისათვის ინფორმაციის მიწოდებას ჩარიცხვის პროცედურასთან დაკავშირებით, ასევე ინფორმაციას აწვდის შესაბამის სამსახურს უნივერისტეტის ვებ-გვერდზე განსათავსებლად;

     - საგამოცდო ცენტრის კოორდინაცია - საგანმანათლებლო პროგრამებზე საგამოცდო პროცესის ორგანიზებულად, ცენტრალიზებულად წარმართვა და გამოცდების აპელაციის პროცედურების შესაბამისობის უზრუნველყოფა კანონმდებლობის, შინაგანაწესის, სამსახურის დებულების და შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დებულების ნორმებთან. საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორი უზრუნველყოფს საგამოცდო პროცესის ორგანიზაციულ (გამოცდების გრაფიკის შედგენა და ბრძანების მომზადება, მათ შორის იმ გამოცდების, რომელიც კომპიუტერთან ტარდება) და ტექნიკურ მხარდაჭერას, შუალედური და დასკვნით გამოცდების ჩატარების განრიგის, სააპელაციო განცხადებების მიღების, გამოცდების სალიკვიდაციო პერიოდის შესაბამისობას რექტორის სამართლებრივი აქტით დამტკიცებულ აკადემიურ კალენდრთან. სტუდენტთა ინფორმირების მიზნით აკადემიური კალენდარი, სასწავლო, კონსულტაციების და საგამოცდო ცხრილი განთავსებულია უნივერსიტეტის შენობაში საინფორმაციო ელექტრონულ დაფაზე, უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე და პირადად ეგზავნება თითოეულ სტუდენტს კორპორაციული ელექტრონული ფოსტით;

      - სტუდენტთათვის ფსიქოლოგიური მომსახურება - სტუდენტთა ფსიქოლოგი ახორციელებს სტუდენტთა პირველად და პერმანენტულ სკრინინგს, ფსიქოკონსულტირებას, ფსიქოდიაგნოსტიკურ შეფასებას; პრობლემაზე ორიენტირებულ მომსახურეობას; ინდივიდუალურად და ჯგუფურად გათვალისწინებულ ფსიქოსარეაბილიტაციო ღონისძიებებს;

       - სტუდენტთა კარიერული განვითარება და კურსდამთავრებულთა ბაზების წარმოება - კოორდინატორი უზრუნველყოფს სტუდენტთა  ინფორმირებას შრომის ბაზრის და პოტენციური დამსაქმებლების შესახებ, ახორციელებს სტუდენტთა კონსულტირებას პროფესიული ორიენტაციის, საკუთარი განათლებისა და კარიერის დაგეგმვის, სამუშაოს ძიების პროცესისათვის საჭირო დოკუმენტების მომზადების საკითხებზე; ახდენს პროფესიული და კარიერული ზრდის ტრენინგ-კურსების ორგანიზებას და წარმოადგენს შუამავალს უნივერსიტეტს, კურსდამთავრებულებს და დამსაქმებლებს შორის.