ხარისხის უზრუნველყოფა „ქუთაისის უნივერსიტეტში" მონაწილეობრივია, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებში ჩართულია მის სივრცეში არსებული ყველა რგოლი და დაინტერესებული მხარე.

  უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა მოიცავს შემდეგ პოლიტიკებს, პროცედურებს და სახელმძღვანელო პრინციპებს:

 
ხარისხის კონცეფცია და პოლიტიკა

პროგრამების მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო

ურთიერთდასწრების პოლიტიკა

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება