უნივერსიტეტში განათლების ხარისხის უზურნველყოფის გარე მექანიზმებია ავტორიზაცია და აკრედიტაცია.  აღნიშნული პროცესები ხორციელდება სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ.

 

ავტორიზაციის სტანდარტები

აკრედიტაციის სტანდარტები