ღონისძიების ავტორი

შიდასაუნივერსიტეტო კონფერენცია

ქუთაისის უნივერსიტეტი
კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 2017 წლის 24 მაისი
საქართველო, ქუთაისი, 2017
2
24 მაისი, 2017 წელი
კონფერენციის თემატიკა:
 მარკეტინგი;
 მენეჯმენტი;
 ბუღალტერული აღრიცხვა;
 ბანკები და ფინანსები;
 ეკონომიკური თეორია;
 ეკონომეტრიკა;
 მულტიდისციპლინარული.
დაინტერესებულ მხარეებს, კონფერენციაში ჩართვა შეუძლიათ შემდეგ რეჟიმში:
 კონფერენციაში ჩართვა მომხსენებლის სტატუსით. მოხსენების წარდგენა
შესაძლებელია ინდივიდუალურად
ძირითადი ვადები და დედლაინი:
 ძირითადი მოხსენების წარმოდგენის ვადა: 22 მაისის ჩათვლით
 კონფერენციის ჩატარების თარიღი : 24 მაისი
კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური და რუსული
გაფორმების ინსტრუქცია
ნაშრომის მოცულობა: A4 ფორმატის 5 გვერდი. ყველა არე – 25 მმ. ინტერვალი -1,5
შრიფტი: Sylfaen. რუსული და ინგლისური ენებისათვის – Times New Roman.
საილუსტრაციო მასალა (ნახაზები, დიაგრამები)წარმოდგენილი უნდა იქნას JPEG ან TIF
ფორმატით, ფორმულები აკრეფილი უნდა იყოს Equation ფორმებში.
ნაშრომს თან უნდა ახლდეს რეზიუმე, ინგლისურ ან რუსულ ენაზე (100-150 სიტყვა).
ნაშრომს უნდა ახლდეს ხელმძღვანელის სახელი და გვარი და აკადემიური ხარისხი.
ნაშრომს უნდა ახლდეს პრეზენტაცია (Power Point)
ლიტერატურის გაფორმება აკადემიური პრინციპების დაცვით (მაგალითად,
სახელმძღვანელოს შემთხვევაში მითითება ავტორ(ებ)ის გვარი და სახელი, ნაშრომის
დასახელება, სახელმძღვანელო, გამოცემის ადგილი, გამოცემის წელი, გვერდების
რაოდენობა).
მოხსენების ტექსტი წარმოდგენილი უნდა იქნას როგორც ბეჭდვით, ისე ელექტრონულ
ფორმატში. ელექტრონული ვერსია უნდა გაიგზავნოს ელექტრონულ ფოსტაზე
stud.gov@unik.edu.ge
კონფერენციაში ჩართულ პირთა მოხსენებები და ნაშრომები განთავსდება
უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე unik.edu.ge