სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა


მიმდინარე წლის 15 ივნისს გაიმართა დოქტორანტ ნაზი ბარათაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „საგადასახადო სისტემის როლი ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფაში“ საჯარო დაცვა.  ხელმძღვანელი: ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნიკო ჩიხლაძე. 
აღსანიშნავია, რომ სადისერტაციო ნაშრომმა, უნივერსიტეტში დანერგილ ანტიპლაგიატის პროგრამაში-strikeplagiarism.com შემოწმება წარმატებით გაიარა.
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook