საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე

პროგრამა | პროგრამის სასწავლო გეგმა

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი

პროგრამა | პროგრამის სასწავლო გეგმა