უნივერსიტეტის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოა უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო, რომლის გადაწყვეტილებების შესრულება ერთნაირად სავალდებულოა უნივერსიტეტის ყველა რგოლის, თანამშრომლისა და სტუდენტისათვის. დაწვრილებით იხილეთ საბჭოს დებულება.

საბჭოს წევრები

  1. ქელბაქიანი ლალი
  2. გვილავა რუსუდანი
  3. გურაბანიძე ვაჟა
  4. შანიძე  გოდერძი
  5. უფლისაშვილი გურამი
  6. დავითულიანი ციცინო
  7. ბერაძე მაია
  8. ქელბაქიანი ლელა
  9. დეისაძე ელგუჯა