2009 წელს ქუთაისის უნივერსიტეტში შეიქმნა კარიერის ხელშეწყობის სამსახური, რომელიც დაეხმარებას უწევს სტუდენტებს კარიერის დაგეგმვაში, აგრეთვე კოორდინირებას უწევს კურსდამთავრებულთა ასოციაციას, რომლის მიზანია უზრუნველყოს კურსდამთავრებულთა კავშირი უნივერსიტეტთან და ერთმანეთთან. (იხ. დებულება)

დასახული მიზნების მისაღწევად სამსახური ახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

 • შრომის ბაზარზე გამოჩენილი ვაკანსიების მუდმივი მონიტორინგი და ინფორმაციის მიწოდება სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის;
 • შრომის ბაზარზე ქუს კურსდამთავრებულთა დასაქმების მონაცემების შეგროვება და კურსდამთავრებულთა მონაცემთა ბაზებში ასახვა;
 • სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა შორის სოციოლოგიური კვლევების ჩატარება მათი მოლოდინის, დასაქმების სფეროში არსებული სირთულეების, რეალური პრობლემებისა და სხვა შესახებ;
 • რეგიონში და მთლიანად საქართველოში არსებულ კომპანიებთან თანამშრომლობის დამყარება, უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებით პოტენციური დამსაქმებლების დაინტერესების გაზრდის მიზნით;
 • უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებზე, როგორც პოტენციურ თანამშრომლებზე შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნის კვლევა;
 • პოტენციური დამსაქმებლების მოზიდვა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე სტუდენტთა სტაჟირება-პრაქტიკის ხელშეწყობაში;
 • სტუდენტთა ინფორმირება შრომის თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნების შესახებ;
 • პროფესიული და კარიერული ზრდის ტრენინგ-კურსების მოწყობა (შეხვედრების ორგანიზება წამყვანი კომპანიებისა და ბრენდების წარმომადგენლებთან);
 • სტუდენტებისათვის ტრენინგების ჩატარება სამსახურის ძებნის ტექნიკის სრულყოფაზე, რეზიუმეს, სამოტივაციო წერილის შედგენასა და გასაუბრების თავისებურებებზე;
 • სტუდენტთა ექსკურსიების მოწყობა სხვადასხვა პროფილურ ორგანიზაციაში;
 • უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე წარჩინებულ სტუდენტთა რეზიუმეების ცენტრალიზებული ბაზის შექმნა ;
 • უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებსა და სტუდენტებს შორის შეხვედრების ორგანიზება გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

ქუთაისის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა დიდი ნაწილი დასაქმებულია და წარმატებით მოღვაწეობენ, როგორც სახელმწიფო ასევე კერძო სექტორში. დასაქმებულ კურსდამთავრებულთა რიცხვი ყოველწლიურად მატულობს.