1. ქუთაისის უნივერსიტეტის წესდება

2. ქუთაისის უნივერსიტეტის შინაგანაწესი