1. ქუთაისის უნივერსიტეტის წესდება
  2.  ქუთაისის უნივერსიტეტის შინაგანაწესი
  3. ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო