ქუთაისის უნივერსიტეტში 2010 წლიდან ფუნქციონირებს ეკონომიკური პრობლემების სამეცნიერო-ანალიტიკური ცენტრი. 2017 წლამდე ცენტრი ექვემდებარებოდა უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს და ანგარიშვალდებული იყო მის წინაშე. მისი პირველი დებულება დამტკიცებულია ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს სხდომაზე. 2018 წლიდან ცენტრი ფუნქციონირებს ახალი დებულებით. ცენტრს დღემდე ხელმძღვანელობს პროფესორი ნიკოლოზ ჩიხლაძე.

სამეცნიერო საქმიანობის კოორდინაციის, ხელშეწყობისა და ეფექტურად წარმართვის მიზნით უნივერსიტეტის მიერ შიგა გრანტებისათვის შემუშავდა საგრანტო პროექტების დებულება. იგი განსაზღვრავს შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო პროექტების წარდგენის, განხილვის, დამტკიცების და მონიტორინგის საერთო წესს.

2011 წლიდან სულ 10 პროექტი დაფინანსდა, რომელთაც გააჩნდათ როგორც თეორიული, ასევე გამოყენებითი და პრაქტიკული დანიშნულება. პროექტების საერთო ღირებულებამ ამ პერიოდში სულ 102 770 ლარი შეადგინა.

  

ცენტრს დღემდე ხელმძღვანელობს
  პროფესორი ნიკოლოზ ჩიხლაძე

 

ქუთაისის უნივერსიტეტში მოქმედებს კვლევების დაფინანსების საჯარო, გამჭვირვალე და სამართლიანი პროცედურები. პარტნიორთა საერთო კრება ყოველწლიურად, უნივერსიტეტის მომავალი წლის ხარჯების გეგმის დამტკიცებისას, ითვალისწინებს ხარჯებს გრანტისათვის საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის შინაგანაწესის მეოთხე კარი განსაზღვრავს საზოგადოების სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობის წესებსა და პროცედურებს.