უნივერსიტეტის მისია


შპს ქუთაისის უნივერსიტეტი იმერეთის რეგიონში მდებარე, თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი, ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციაზე ფოკუსირებული და მუდმივ განახლებაზე ორიენტირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომლის მისიაა:

  • აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე სწავლება-სწავლისა და კვლევის მიმზიდველი სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების განვითარებისა და შემოქმედებითი პოტენციალის სტიმულირების მიზნით;
  • მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ბიზნესის, ეკონომიკის, ტურიზმისა და სამართლის მიმართულებებით, დინამიური შრომითი ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პრაქტიკული და თეორიული ცოდნის შექმნითა და გავრცელებით;
  • კრიტიკულ სიტუაციებში ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღების უნარის მქონე, კეთილსინდისიერი და მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი თაობების აღზრდა მათი უნიკალური ინდივიდუალური თავისებურებების აღიარებითა და დაფასებით;
  • აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის, სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების გრძელვადიანი, ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული ჰარმონიული თანამშრომლობის განვითარება;
  • საზოგადოების საგანმანათლებლო-საკონსულტაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რეგიონული, ეროვნული და საერთაშორისო მნიშვნელობის გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების განხორციელება.