ბრძანება №539 საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატთა დაშვების შესახებ

ბრძანება №533 ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება №525 ბაკალავრიატის პროგრამის სტუდენტებისათვის საუნივერსიტეტო სტიპენდიების მინიჭების შესახებ

ბრძანება №521 - ბრძანება სტრუქტურული რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ

ბრძანება №506  - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება №279 - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება № 52 §11 2016-2017 აკადემიური წლის საშემოდგომო სემესტრში სტუდენტთა სწავლების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ

ბრძანება № 82 2017-2018 აკადემიურ წელს ქუთაისის უნივერსიტეტში 2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და საერთო სამაგისტო გამოცდების შედეგებით აბიტურიენტებისა და მაგისტრანტობის კანდიდატთა სტუდენტად მიღების ღონისძიებათა შესახებ

ბრძანება № 509 2017-2018 აკადემიური წლის საშემოდგომო სემესტრის შუალედური გამოცდების ორგანიზების შესახებ ბაკალავრიატისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის

ბრძანება №47 §2 2016-2017 აკადემიურ წელს ქუთაისის უნივერსიტეტში 2016 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და საერთო სამაგისტო გამოცდების შედეგებით აბიტურიენტებისა და მაგისტრანტობის კანდიდატთა სტუდენტად მიღების ღონისძიებათა შესახებ

ბრძანება №77 §1 კონკურსის გამოცხადების შესახებ კვლევითი პროექტის „Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel And in Georgia (N573322-EPP-1-2016-IL-EPPKA2-CBHEJP)“ მკვლევარებად შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ სტუდენტების შერჩევის მიზნით

ბრძანება N162

ბრძანება №405 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით სწავლება-სწავლის ტიპიური ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №560 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების ორგანიზების შესახებ

ბრძანება №565 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრებად ასარჩევ კანდიდატთა სიის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №566 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს არჩევნების ამომრჩეველთა სიისა და საარჩევნო ბიულეტენის ფორმის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №579 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტად მიღების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №584 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური უმაღლესი განათლების დოქტორანტურის ეკონომიკის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებად მიღების გამოცხადების შესახებ

ბრძანება №83 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის 2017-2018 აკადემიური წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №604 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის სოციალურ საკითხთა კომისიის ამოქმედების შესახებ

ბრძანება №311 საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატის დაშვების შესახებ

ბრძანება №333 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების ორგანიზების შესახებ