შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დირექტორის

 

ბრძანება №  64

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დირექტორის მიერ 31.05.2017 დამტკიცებული შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომელთა საშტატო განლაგების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ახალი საშტატო განლაგების დამტკიცების შესახებ

 

29.06.2017                                                                                                                  ქუთაისი

 

            შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დირექტორის 31.05.2017 №55 ბრძანებით დამტკიცებულ საშტატო განლაგებაში შეცდომებისა და უზუსტობების გასწორების მიზნით  ვბრძანებ:

  1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომელთა საშტატო განლაგება, დამტკიცებული შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დირექტორის მიერ 31.05.2017 №55 ბრძანებით.
  2. დამტკიცდეს შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომელთა საშტატო განლაგება ამ ბრძანების დანართის სახით.
  3. დაევალოს ფინანსურ განყოფილებას, თანამშრომლებზე ხელფასებისა და სხვა ანაზღაურების გაცემისას იხელმძღვანელოს ამ ბრძანებით დამტკიცებული საშტატო განლაგებით.
  4. დაევალოს კანცელარიას (ა. მაწკეპლაძე) ამ ბრძანების გამოცემისთანავე მისი დამოწმებული ასლები გადასცეს ფინანსურ მენეჯერს (ა. მელქაძე) და ადამიანური რესურსების სამსახურის უფროსს (ჟ. ენდელაძე).
  5. ბრძანება ძალაშია გამოცემის დღიდან.

 

დირექტორი:                                            ნინო ხაზარაძე