შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დირექტორის

 

ბრძანება №90   

 

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტთა სასწავლო ჯგუფების ფორმირებისა და აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო ცხრილების შედგენის დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ

 

13.09.2017                                                                                          ქუთაისი

 

აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით სწავლების შეუფერხებლად უზრუნველყოფის მიზნით ვბრძანებ:

  1. საკითხების შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის შინაგანაწესით ან აკადემიური საბჭოს აქტით მოწესრიგებამდე დამტკიცდეს შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტთა სასწავლო ჯგუფების ფორმირებისა და აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო ცხრილების შედგენის დროებითი წესი ამ ბრძანების დანართის სახით.
  2. დაევალოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანს (ე. ბაბუნაშვილი) 18.09.2017-მდე უზრუნველყოს სასწავლო ჯგუფების ფორმირება და ცხრილების შედგენა ამ ბრძანებით დამტკიცებული წესის მიხედვით.
  3. სასწავლო ჯგუფების ფორმირება ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის პირველი სემესტრის სტუდენტებისათვის შესრულდეს იმ მონაცემების საფუძველზე, რომლებიც ცნობილია უნივერსიტეტისათვის მობილობით გადმომსვლველთა, ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩასარიცხთა და სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების მსურვლელთა განცხადებების საფუძველზე.
  4. ჯგუფების ფორმირებისა და ცხრილების შედგენის დროულლად უზრუნველსაყოფად შაბათი, 16.09.2017, სამუშაო დღედ დადგინდეს შემდეგი თანამშრომლებისათვის:

ა) ე. ბაბუნაშვილი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

ბ) მ. ყიფიანი, მ. კოტორეიშვილი, ნ. გუბელაძე, მ. რუხაძე, მ. კირკიტაძე, დ. სპადარიდი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ოფისის თანამშრომლები,

გ) ნ. მანაგაძე - სასწავლო პროცესის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი,

დ) გ. ცუცხვაშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი,

ე) ა. მაწკეპლაძე - კანცელარიის უფროსი.

  1. ბრძანების მე-4 პუნქტში დასახელებული თანამშრომლების შრომა 16.09.2018 ჩაითვალოს ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ.
  2. ბრძანება ძალაშია გამოცემის დღიდან.
  3. დაევალოს კანცელარიას (ა. მაწკეპლაძე) ბრძანების გამოცემისთანავე მისი დამოწმებული ასლები გადასცეს ბრძანების მე-4 პუნქტში მითითებულ ყველა თანამშრომელს.

 

დირექტორი                                                         ნინო ხაზარაძე