აცნობიერებს რა თანამედროვე გლობალური შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, განათლებისა და მეცნიერების სფეროში საქართველოში არსებულ გამოწვევებს, უნივერსიტეტის პრიორიტეტული სტრატეგიული მიმართულებაა ინტერნაციონალიზაციის შემდგომი გაძლიერება სწავლებისა და კვლევის ხარისხის უფრო მაღალი სტანდარტის უზრუნველსაყოფად.

 

აქედან გამომდინარე, მომავალი 7 წლის განმავლობაში (2018-2024 წწ.), საერთაშორისო ურთიერთობათა სამსახურის საქმიანობა ძირითადი სტრატეგიული ამოცანების შესრულების ხელშეწყობაზე იქნება ორიენტირებული:

 

  • საზღვარგარეთის უსდ-ებთან, საერთაშორისო კვლევით ცენტრებთან და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება;
  • მოპოვებულ საერთაშორისო და ადგილობრივ საგრანტო პროექტებში სტუდენტების, მკვლევარების, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის ჩართულობის გაზრდა და მათი საერთაშორისო მობილობის ხელშეწყობა (უცხოეთში სტაჟირება ან კვლევების ჩატარება, კვალიფიკაციის ამაღლების სხვა შესაძლებლობების შეთავაზება);
  • უნივერსიტეტში მოქმედ საგანმანათლებლო პროგრამებში უცხო ენაზე მომზადებული სასწავლო კურსების რაოდენობის ეტაპობრივად გაზრდა;
  • უნივერსიტეტის სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიაში მინიმუმ ერთი უცხოელი მკვლევარის მოძიება და ჩართვა;
  • სწავლების მეთოდოლოგიის მუდმივი განახლება-სრულყოფის ხელშეწყობა საუკეთესო უცხოური პრაქტიკის გაზიარებით;
  • რომელიმე პარტნიორ უნივერსიტეტთან ერთად ინგლისურენოვანი ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნა და განხორციელება;
  • უცხო ქვეყნების მოქალაქე სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვისა და მოზიდვის მექანიზმების შემუშავება და სრულყოფა.