უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ჩარიცხვა

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტში სწავლის მსურველ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა, ან უცხო ქვეყანაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეთა ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებისა მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის N 224 ბრძანებით.

2019–2020  წლისათვის ქუთაისის უნივერსიტეტი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სთავაზობს ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამა – მედიცინას ინგლისურ ენაზე.

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა – მედიცინა (ინგლისური), 360 კრედიტი (ECTS).

სწავლების ენა: ინგლისური

სწავლების საფასური: ინგლისურენოვან პროგრამაზე როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ისე საქართველოს მოქალაქეებისთვის 4500 აშშ დოლარი წელიწადში.

უცხოენოვან პროგრამაზე სტუდენტთა ჩარიცხვამდე ხორციელდება ენობრივი კომპეტენციის დადგენა აპლიკანტთან ინტერვიუს საფუძველზე, რომელიც ტარდება ელექტრონულად პროგრამა Skype-ის მეშვეობით (Skype name: Eka.vatsadze). აპლიკანტთან შეთანხმებით ხორციელდება ინტერვიუს ჩაწერა და ამის საფუძველზე კოორდინატორი ამზადებს საანგარიშო მოხსენებას, რომელიც თან ერთვის ცენტრში გასაგზავნ დოკუმენტაციას;

აპლიკანტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგი მოთხოვნებიდან ერთ-ერთს, თავისუფლდებიან ინგლისური ენის გამოცდისაგან:

 • აპლიკანტი არის ინგლისურენოვანი ქვეყნის მოქალაქე და მიღებული აქვს განათლება ინგლისურ ენაზე;
 • აპლიკანტი ფლობს ვალიდურ IELTS – ის  (>5.0), TOEFL – ის (>45)  ან B2 საფეხურის შესაბამის ინგლისური ენის სერთიფიკატს.

სტუდენტთათვის, რომელთა ინგლისური ენის დონე საჭიროებს გაუმჯობესებას, ფუნქციონირებს მოსამზადებელი კურსი, რომლის ხანგრძლივობაც განისაზღვრება 6 თვიდან 1 წლამდე ვადით, სტუდენტთა საჭიროებიდან გამომდინარე.

კურსზე ჩარიცხვა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ: შემოდგომის და გაზაფხულის სემესტრისათვის.

ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის საფასური განისაზღვრება ქუთაისის უნივერსიტეტის მიერ საჭიროებისამებრ სკოლის დამთავრების სერტიფიკატისა და სააპლიკაციო ფორმის (დანართი 1) წარდგენისას.

სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • პასპორტის ასლი;
 • სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უცხო ენის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სააპლიკაციო ფორმა (დანართი 1);
 • დაბადების მოწმობა (არასრულწლოვანი აპლიკანტის შემთხვევაში);
 • მშობლის ან ოფიციალური მეურვის პასპორტის ასლი (არასრულწლოვანი
 • აპლიკანტის შემთხვევაში);
 • აფიდევიტი (იმ შემთხვევაში თუ დოკუმენტებში ფიქსირდება შეუსაბამობა სახელსა და გვარს შორის);
 • უცხო ქვეყნის უმაღლესი განათლების რეგულაციების მიხედვით შესაძლებელია აპლიკანტს დასჭირდეს დამატებითი საბუთების წარდგენა.
 • ჯანმრთელობის სერტიფიკატი;

სწავლის მსურველმა, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში დოკუმენტაციის წარდგენამდე, უნდა მოახდინოს უცხოეთში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების აღიარება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (www.eqe.ge  საკონტაქტო: ( https://eqe.ge/geo/contact/381  ).

ყველა დოკუმენტი უნდა ითარგმნოს ქართულად და დადასტურდეს ნოტარიულად;

არასრული დოკუმენტაციის შემთხვევაში საბუთები არ მიიღება განსახილველად.

მომავალ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ვიზა:

სავიზო რეგულაციებზე ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ვებ გვერდს: geoconsul.gov.ge

საცხოვრებელი:

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტს არ აქვს საერთო საცხოვრებელი. (კერძო ბინების დაქირავება შესაძლებელია უნივერსიტეტის მიმდებარე უბნებში, ფასი მერყეობს თვეში 100-300 აშშ დოლარამდე).

სამედიცინო  დაზღვევა:

სტუდენტები ვალდებულნი არიან წარადგინონ  ადგილობრივი ან საერთაშორისო სამედიცინო დაზღვევის მოწმობა ყოველი სემესტრის დასაწყისში (სხვადასხვა პაკეტის ფასი მერყეობს თვეში 15-30  აშშ დოლარამდე).

 

აპლიკაციის გადმოწერა