უნივერსიტეტის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:

1) ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური;

2) იურიდიული და საქმისწარმოების სამსახური;

3) ფინანსურ-მატერიალური რესურსების მართვისა და უსაფრთხოების სამსახური;

4) მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური;

5) საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური;

6) სასწავლო პროცესების მართვისა და სტუდენტური სერვისების სამსახური;

7) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური;

8) სტრატეგიული განვითარების, ინტერნაციონალიზაციისა და კვლევების ხელშეწყობის სამსახური;

9) ბიბლიოთეკა;

10) საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;

11) მედიცინის ფაკულტეტი.