უნივერსიტეტის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:

1) ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახური;

2) ფინანსურ-მატერიალური რესურსების მართვისა და უსაფრთხოების სამსახური;

3) მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური;

4) საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური;

5) სასწავლო პროცესების მართვისა და სტუდენტური სერვისების სამსახური;

6) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური;

7) სტრატეგიული განვითარების, ინტერნაციონალიზაციისა და კვლევების ხელშეწყობის სამსახური;

8) ბიბლიოთეკა;

9) საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;

10) მედიცინის ფაკულტეტი.