ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

შიდა სამაგისტრო გამოცდები იწყება!

შიდა სამაგისტრო გამოცდები იწყება!


ქუთაისის უნივერსიტეტის  სამაგისტრო პროგრამებზე მიღება დაიწყო. 

 საბუღალტრო აღრიცხვისა და ფინანსების სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების წინაპირობებია:

ა) არანაკლებ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;

ბ) შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში მიმართულების მიხედვით;

გ) ტესტირება ინგლისურ ენაში (აპლიკანტმა უნდა დაადასტუროს B2 დონეზე ინგლისური ენის ფლობა). სტუდენტი უფლებამოსილია ენობრივი კომპეტენციის დონის დასადასტურებლად წარმოადგინოს შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატი (BEC exam and CELS exam – Vantage, TOEIC, TOEFL, Pritman ESOL International, IELTS, Cambridge Exam).


სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ფინანსებისა და საბუღალტრო აღრიცხვის მიმართულებით, ტარდება წერითი ფორმით.  მაქსიმალური შეფასებაა 30 ქულა, ხოლო მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი _ 16 ქულა.

ინგლისურ ენაში გამოცდა ტესტური ფორმით ტარდება. მაქსიმალური შეფასებაა 100 ქულა, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი _61 ქულა.