ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ქუთაისის უნივერსიტეტში გაზაფხულის სემესტრის მობილობის პროცესი იწყება

ქუთაისის უნივერსიტეტში გაზაფხულის სემესტრის მობილობის პროცესი იწყება

ქუთაისის უნივერსიტეტში 2022-2023 წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის პროცესი იწყება.

დოკუმენტების მიღება 2023 წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით;

სტუდენტთა კრედიტების აღიარება მოხდება 2023 წლის 11 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით;

 

უნივერსიტეტში თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი სწავლებაა, სტუდენტზე მაქსიმალურად მორგებული გარემო, მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალი და უცხოეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებში სწავლის რეალური შანსი;

 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობით მისაღებ სტუდენტთა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა და სწავლის საფასური საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით:
საბაკალავრო პროგრამები:

  1. ბიზნესის ადმინისტრირება- 20 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია II, IV, VI VIII, სემეტრზე. სწავლის საფასური - 2250 ლარი
  2. ეკონომიკა -5 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია II, IV, VI VIII, სემეტრზე.სწავლის საფასური - 2250 ლარი
  3. ტურიზმი -10 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია II, IV, VI VIII, სემეტრზე. სწავლის საფასური - 2250 ლარი
  4. სამართალი 20 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია II სემეტრზე. სწავლის საფასური - 2250 ლარი


სამაგიტრო პროგრამები:

  1. ფინანსები - 5 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია II, IV სემეტრზე. სწავლის საფასური - 2250 ლარი
  2. საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი- 5 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია II, IV სემეტრზე. სწავლის საფასური - 2250 ლარი

სადოქტორო პროგრამა:

  1. ეკონომიკა - 1 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია II, IV, VI სემეტრზე.სწავლის საფასური - 2500 ლარი
  2.  

ჩარიცხვის შემდეგ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

ა)სტუდენტის სასწავლო ბარათი (დედანი);

ბ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან

ნოტარიულად დამოწმებული ასლი( ბაკალავრიატში), ბაკალავრის დიპლომის

დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (მაგისტრატურაში),

გ),,სხვა დაწესებულებაში ჩარიცხული პირის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის

შესახებ“ ბრძანებიდან ამონაწერი (გამომშვები უმაღლესი საგანმანათლებლო

დაწესებულებიდან).

დ) 1 ფოტოსურათი 3X4 CD დისკთან ერთად.

 

სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური

თინათინ მეფარიშვილი - სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი

[email protected]

დანართის სახით დოკუმენტები შეგიძლიათ იხილოთ აქ: დანართი 1 , დანართი 2 , დანართი 3.