1. ქუთაისის უნივერსიტეტის წესდება
  2.  ქუთაისის უნივერსიტეტის შინაგანაწესი
  3. ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო
  4. ეთიკის კოდექსი
  5. აკადემიური პერსონალის თანამშრომელთა უნივერსიტეტთან აფილირების წესი

  6. საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების სახელმძღვანელო