ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოადგენს  აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლების სტრუქტურულ ერთეულს.  ფაკულტეტის მიზანია უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე, კეთილსინდისიერი და მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების, მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, მათი უნიკალური ინდივიდუალური თავისებურებების წახალისება და განვითარების ხელშეწყობა, აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის სწავლა-სწავლებისა და კვლევის მიმზიდველი სამუშაო და სასწავლო გარემოს შექმნა.

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეპარტამენტები:
  • ბიზნესისა და ეკონომიკის
  • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
  • სამართლის