ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ბიბლიოთეკა

ჩვენს შესახებ

„ ქუთაისის უნივერსიტეტის“ ბიბლიოთეკა- სასწავლო კვლევითი სივრცე- ემსახურება ყველას-განურჩევლად კულტურული,რელიგიური, ეთნიკური და სოციალური სტატუსისა.


ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შედგება, უნივერსიტეტის მიერ მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისათვის საჭირო სავალდებულო ლიტერატურისაგან, პერიოდული გამოცემებისაგან, ციფრული ლიტერატურისაგან და სხვა.

ბიბლიოთეკის ფონდის კატალოგი ასახულია ელექტრონულ საბიბლიოთეკო პროგრამაში openbiblio, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია სასურველი ლიტერატურის ელექტრონულ კატალოგში მოძიება

ბიბლიოთეკის უფლებამოსილებასა და სააქმიანობას, აწესრიგებს ბიბლიოთეკის დებულება

ბიბლიოთეკა მუშაობს

ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. 9:00-21:00 სთ.


OpenBiblio


მომსახურება

საბიბლიოთეკო ფონდიდან ერთეულის გატანა შეუძლიათ უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და თანამშრომლებს,გარეშე პირებს შეუძლიათ წიგნადი ფონდით ისარგებლონ საბიბლიოთეკო სივრცეში.

თითოეული საბიბლიოთეკო ერთეულის გატანა/არგატანა დამოკიდებულია წიგნის  კატეგორიაზე რაოდენობასა და მისი მოთხოვნის სიხშირეზე.

ბიბლიოთეკიდან გაიცემა ყველა ის საბიბლიოთეკო ერთეული, რომელიც ქვემოთ მოცემულ კატეგორიას არ მიეკუთვნება:

  1. წიგნი, რომლის მხოლოდ ერთი ეგზემპლარია ბიბლიოთეკაში
  2. პერიოდული გამოცემები (ჟურნალები, გაზეთები)
  3. ლექსიკონები

საბიბლიოთეკო ფონდიდან მკითხველს შეუძლია ერთდროულად მხოლოდ სამი წიგნის გატანა, ასევე მომხმარებელს შეუძლია სასურველი ლიტერატურა დაჯავშნოს ელექტრონულად ბიბლიოთეკის მეილისი საშუალებით.([email protected])

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა  არასამუშაო დღეს (შაბათი) ახალგაზრდა მწერლებლსა და პოეტებს უსასყიდლოდ სთავაზობს სივრცეს საკუთარი შემოქმედების პრეზენტაციისათვის.

ელ-ბაზები

მომხმარებელს ბიბლიოთეკაში შეუძლია ისარგებლოს ელექტრონული რესურსებით  და სამეცნიერო ელექტრონული ბაზებით

სამეცნიერო ელექტრონული ბაზები:

Cambridge Journals Online   (https://www.cambridge.org/core) - მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების დარგებს: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და კომუნიკაცი

e-Duke Journals Scholarly Collection (https://read.dukeupress.edu/)  მოიცავს მიმართულებებს: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო, რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია.

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books (https://www.elgaronline.com/page/70/journals) - წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ.

SAGE Premier (http://journals.sagepub.com/) - წარმოდენილია სამეცნიერო სტატიები ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროდან.

IMechE Journals(https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche) - წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. ჟურნალების ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერია.

Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/) - წარმოდგენილია: ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინები.

Openedition Journals (https://www.openedition.org/) წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.


https://matsne.gov.ge/ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეMathematical Sciences Publishers Journals (https://msp.org/)  -მათემატიკური მეცნიერებები.


პუბლიკაციების გამოქვეყნების შესაძლებლობა ღია წვდომის ელექტრონულ რესურსებში -

უფასოდ:

SAGE APCs for Open Access Journals (https://eifl.net/apcs/sage-apcs-open-access-journals; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eFXf57jkkRonpFK3kCiIcTCI1BbOZbxm5dUaoRXwP0E/edit#gid=0)

De Gruyter APCs for open access publishing (https://eifl.net/apcs/de-gruyter-apcs-open-access-publishing; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uas8IkAWX6T_uLap2PbWnZ18QHaZlaO3LKwwNdjY2eI/edit#gid=0)

50% ფასდაკლებით:

Edward Elgar Publishing APCs for open access publishing (https://eifl.net/apcs/edward-elgar-publishing-apcs-open-access-publishing; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtL39geVr5wR_x-aP_sHNO9qh4KxxB1Py8kWBwTgTK4/edit#gid=0

Taylor & Francis APCs for open access journals (https://eifl.net/apcs/taylor-francis-apcs-open-access-journals

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aANWO0xoYueY6Q_LQaQYfN7_uA4XYpahL9GZLeRqnVc/edit#gid=0


The Research4life programmes


http://www.fao.org/agora/-  პროგრამა უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას  კვლევებისათვის საჭირო ონლაინ ინფორმაციაზე, სოფლის მეურნეობის მიმართლებით.

http://www.who.int/hinari- პროგრმა უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას კვლევებისათვის საჭირო ონლაინ ინფორმაციაზე, მედიცინის მიმართულებით.

http://www.wipo.int/ardi/-პროგრმა უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას კვლევებისათვის საჭირო ონლაინ ინფორმაციაზე, სამრეწველო მიმართულებით.

http://www.ilo.org/goali- პროგრამა უზრუნველყოფს ონლაინ წვდომას, იურიდიულ კვლევებსა და ტრენინგებზე.

https://www.unenvironment.org/explore-topics/environment-under-review/what-we-do/information-management/online access-research,


Elsevier's scientific bases

Scopus-ის ბაზებზე წვდომის მიზნით, მიყევით და დარეგისტრირდით  ბმულზე http://www.scopus.com.

Scival Funding(Funding Institutional)-ზე  წვდომის მიზნით, მიყევით და დარეგისტრირდით ბმულზე   https://www.fundinginstitutional.com

Scival Funding(Funding Institutional)-ის  რესურსებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად მიყევით   ბმულს

https://www.fundinginstitutional.com

Scopus-ის ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად  მიყევით ბმულს https://www.elsevier.com/solutions/scopus

Science Direct-ის რესურსებზე წვდომის მიზნით მიყევით და დარეგისტრირდით   ბმულზე https://www.sciencedirect.com/

ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად  მიყევით ბმულს http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support.