შპს „ქუთაისისუნივერსიტეტის“ დაფინანსებით განხორციელებული კვლევები

 

შიდასაგრანტო პროექტის დასახელება

განხორციელების ვადები

პროექტის ღირებულება (ლარი)

1

„რეგიონის საგანმანათლებლო ბაზრის მარკეტინგული კვლევა (იმერეთის მაგალითზე)“

1.09.2010-1.07.211

14 530

2

„რეგიონის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის შემუშავება (იმერეთის მაგალითზე)“

1.09.2010-1.03.2011

12 900

3

„ახალი სპეციალური ოფისის ჩამოყალი-ბება ქუთაისის უნივერსიტეტში“

1.09.2010-1.07.2011

9740

4

“ახალი სასწავლო დისციპლინისათვის “შესავალიეკონომიკასა და ბიზნესში“                                                      სასწავლო კურსის მომზადება“

1.09.2011 – 1.03.2012

11500

5

„სასწავლო-პრაქტიკული ტურისტული სააგენტოს შექმნა“

1.12.2013-1.08.2014

11500

6

„ქ.ქუთაისის ბრენდინგის კონცეფციის შემუშავება“

1.12.2013-1.08.2013

7500

7

„რეგიონული მმართველობის და თვი-თმმართველობის საფინანსო-ეკონო-მიკური პრობლემები და ფისკალური დეც-ენტრალიზაციის აქტუალური საკითხები“

15.12.2013-15.10.2014

7 500

8

“მომსახურების სფე-როს (სასტუმროების, რესტორნების, გასართობი ცენტრების)  ბაზრის კვლევა ქ.ქუთაისში“

15. 12. 2013 – 15.10.2014

10 000

9

“მიმზიდველობიდან ტურისტული შეთა-ვაზებების ინტეგრირებულ პაკეტებამდე: ტურიზმის მარკეტინგული გეგმა თვით-მმართველი ქალაქ ქუთაისისა და მისი შემოგარენისათვის“

1.12.2014 – 1.10.2015

21 100

10

“სარეკომენდაციო საინვესტიციო წინადა-დებების და კონკრეტული შეთავაზებების მომზადება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში“

1.01.2016 – 1.10.2016

19 000