საერთაშორისო საქმიანობის კოორდინაციისა და ინტერნაციონალიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ქუთაისის უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს საერთაშორისო ურთიერთობათა სამსახური, რომელსაც გააჩნია საერთაშორისო საგრანტო პროექტებსა და სტუდენტთა გაცვლით  პროგრამებში მონაწილეობის მდიდარი გამოცდილება.

 

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტი 2010 წლიდან დღემდე ევროკავშირის 11 საერთაშორისო პროექტის მონაწილეა, რომელთაგან 3 პროექტი დღესაც მოქმედია. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ შპს ქუთაისის უნივერსიტეტი ჯერ-ჯერობით პირველია საქართველოს  კერძო უსდ-ებს შორის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტების რაოდენობის მიხედვით.

 

#

პროგრამა

პროექტის ნომერი

პროექტის

სახელწოდება

პროექტის

სტატუსი

1

ერასმუს +

 

N573322-EPP-1-2016-IL-EPPKA2-CBHE-JP

CURE - „კურიკულუმის რეფორმა სამოქალაქო განთლებისა და დემოკრატიული პრინციპების ხელშეწყობისთვის ისრაელსა და საქართველოში“

 

მიმდინარე

2

ერასმუს +

561724-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

EUCA-INVEST - ინვესტირება კავკასიისა და ცენტრალური აზიის სამეწარმეო უნივერსიტეტებში

მიმდინარე

3

ერასმუს +

 

 

ინდივიდუალური სასწავლო მობილობა ინტერინსტიტუციონალური შეთანხმების 2017-20120 ფარგლებში

მიმდინარე

4

ტემპუსი

544521-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES

EANet - მეწარმე კურსდამთავრებულთა ქსელი

დასრულებული

5

ტემპუსი  

543657-TEMPUS-1-2013-1-KZ-TEMPUS-JPGR

PEOPLE - საგანმანათლებლო ორგანიზაციის ხელშეწყობა ადამიანური რესურსების მეშვეობით

დასრულებული

6

ტემპუსი  

543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES

Cruise-T - შავი ზღვის რეგიონში საკრუიზო ტურიზმის განვითარებისთვის კომპეტენციათა ცენტრების ქსელის შექმნა

 

დასრულებული

7

ერასმუს მუნდუსი

545650-EM-1-2013-1-ES-ERA MUNDUS-EMA21

 

EMBER – ერასმუს მუნდუს საგანმანათლებლო შესაძლებლობების გაფართოება

 

დასრულებული

8

ერასმუს მუნდუსი

545743-EM-1-2013-1-EE-ERA MUNDUS-EMA21

HUMERIA – ჰუმანიტარული მეცნიერებები, განათლება, კვლევა, საერთაშორისო ურთიერთობები და ხელოვნება ევროკავშირისა და ENPI-ის უსდ-ებს შორის

 

დასრულებული

9

ტემპუსი

530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR

INURE - უნივერსიტეტების მართვის ინტეგრირებული სისტემა: ევროპის გამოცდილება პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მაგალითზე (BY, GE, MD, UA)

დასრულებული

10

ტემპუსი

TEMPUS 511035-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS- SMGR

PICQA - უმაღლეს სასწავლებლებში ხარისხის უზრუნველყოფის ინტერნაციონალიზაციისა და კონკურენტუნარიანობის განვითარება

დასრულებული

11

ტემპუსი

158739-TEMPUS-2009-DE-JPHES

WeNeT-  დისტანციური სწავლება და გადამზადება ტურიზმის სფეროში

 

დასრულებული

 

აცნობიერებს რა თანამედროვე გლობალური შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, განათლებისა და მეცნიერების სფეროში საქართველოში არსებულ გამოწვევებს, უნივერსიტეტის პრიორიტეტული სტრატეგიული მიმართულებაა ინტერნაციონალიზაციის შემდგომი გაძლიერება სწავლებისა და კვლევის ხარისხის უფრო მაღალი სტანდარტის უზრუნველსაყოფად. აქედან გამომდინარე, მომავალი 7 წლის განმავლობაში (2018-2024 წწ.), საერთაშორისო ურთიერთობათა სამსახურის საქმიანობა ძირითადი სტრატეგიული ამოცანების შესრულების ხელშეწყობაზე იქნება ორიენტირებული:

 

  • საზღვარგარეთის უსდ-ებთან, საერთაშორისო კვლევით ცენტრებთან და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება;
  • მოპოვებულ საერთაშორისო და ადგილობრივ საგრანტო პროექტებში სტუდენტების, მკვლევარების, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის ჩართულობის გაზრდა და მათი საერთაშორისო მობილობის ხელშეწყობა (უცხოეთში სტაჟირება ან კვლევების ჩატარება, კვალიფიკაციის ამაღლების სხვა შესაძლებლობების შეთავაზება);
  • უნივერსიტეტში მოქმედ საგანმანათლებლო პროგრამებში უცხო ენაზე მომზადებული სასწავლო კურსების რაოდენობის ეტაპობრივად გაზრდა;
  • უნივერსიტეტის სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიაში მინიმუმ ერთი უცხოელი მკვლევარის მოძიება და ჩართვა;
  • სწავლების მეთოდოლოგიის მუდმივი განახლება-სრულყოფის ხელშეწყობა საუკეთესო უცხოური პრაქტიკის გაზიარებით;
  • რომელიმე პარტნიორ უნივერსიტეტთან ერთად ინგლისურენოვანი ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნა და განხორციელება;
  • უცხო ქვეყნების მოქალაქე სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვისა და მოზიდვის მექანიზმების შემუშავება და სრულყოფა.

 

 

დამატებითი ინფორმაცია:

საერთაშორისო ურთიერთობათა სამსახურის ახალი დებულების პროექტი