შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დირექტორის

 

ბრძანება №1

 

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის საკანცელარიო და საარქივო საქმისწარმოების ინსტრუქციაში, შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო ინსტრუქციაში,  შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან ანგარიშსწორების ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 

03.01.2018                                                                                          ქუთაისი

 

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის შინაგანაწესის 59.2, 59.6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 59.7 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 59.9 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და შპს ქუთაისის  უნივერსიტეტის საკანცელარიო და საარქივო საქმისწარმოების ინსტრუქციის 32.20 პუნქტის შესაბამისად, შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დირექტორის მიერ დამტკიცებული აქტების შინაგანაწესის ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვენის მიზნით, ვბრძანებ:

  1. შეტანილ იქნეს ცვლილებები შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის საკანცელარიო და საარქივო საქმისწარმოების ინსტრუქციაში, რომელიც დამტკიცებულია შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დირექტორის 20.01.2017 №7 ბრძანების დანართის სახით და დამტკიცდეს იგი ამ ბრძანების №1 დანართის სახით.
  2. შეტანილ იქნეს ცვლილებები შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის საკანცელარიო და საარქივო საქმისწარმოების ინსტრუქციაში, რომელიც დამტკიცებულია შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დირექტორის მიერ 14.03.2017 და დამტკიცდეს იგი ამ ბრძანების №2 დანართის სახით.
  3. შეტანილ იქნეს ცვლილებები შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან ანგარიშსწორების ინსტრუქციაში, რომელიც დამტკიცებულია შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დირექტორის 06.04.2017 №36 ბრძანების დანართის სახით და დამტკიცდეს იგი ამ ბრძანების №3 დანართის სახით.
  4. დაევალოს საქმეთა მმართველს (ა. მაწკეპლაძე), ბრძანების დამოწმებული ქსეროასლი №3 დანართით, გადასცეს ფინანსურ-მატერიალური რესურსების მართვისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს (დ. ზალკალიანი), ხოლო რექტორსა და ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელს გადასცეს ბრძანების დამოწმებული ასლების დანართების გარეშე.
  5. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს, ამ ბრძანების დანართები განათავსოს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.
  6. ბრძანება ძალაშია გამოცემის დღიდან.

 

 

დირექტორი                                             ნინო ხაზარაძე