შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დირექტორის

 

ბრძანება №36

 

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან ანგარიშსწორების ინსტრუქციის დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ

 

06.04.2017                                                                                          ქუთაისი

 

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის წესდების 4.31 პუნქტის შესაბამისად, შპს ქუთაისის უნივერსიტეტსა და მის თანამშრომლებს შორის ანგარიშსწორების მოწესრიგების მიზნით, ვბრძანებ:

  1. დამტკიცდეს „შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან ანგარიშსწორების ინსტრუქცია“, წარმოდგენილი ამ ბრძანების დანართის სახით.
  2. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან ანგარიშსწორების ინსტრუქციის დანართებით გათვალისწინებულ უწყისებში თანამშრომელთა მონაცემები (გვარი, სახელი, თანამდებობა, კატეგორია, ხელფასი) შეტანილ იქნას დირექტორის მიერ დამტკიცებული „შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომელთა საშტატო განლაგების“ მიხედვით.
  3. დაევალოს ადამიანური რესურსების სამსახურს (ჟ. ენდელაძე) 10.04.2017-მდე წარმომიდგინოს დასამტკიცებლად „შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომელთა საშტატო განლაგება“, რომელშიც ასახული იქნება თითოეული თანამშრომლის გვარი, სახელი, პირადი ნომერი, თანამდებობა, კატეგორია, ხელფასი, შრომის ანაზღაურების წესი და მოცემულ თანამდებობაზე ყოფნის ვადა ამ ბრძანების გამოცემის დღის მდგომარეობით.
  4. დაევალოთ ადამიანური რესურსების სამსახურის, სასწავლო პროცესის მონიტორინგის სამსახურის, საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურისა და სამეცნიერო ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელებს, 10.04.2017 წარმოადგინონ   „შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან ანგარიშსწორების ინსტრუქციის“ დანართებით გათვალისწინებული სამუშაო დროის აღრიცხვის ტაბელები, შევსებული პერიოდზე 01.04.2017-დან 10.04.2017 ჩათვლით.
  5. დაევალოს ფინანსურ განყოფილებას (ა. მელქაძე) 11.04.2017 უზრუნველყოს „შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან ანგარიშსწორების ინსტრუქციის“ დანართით გათვალისწინებული ხელფასების უწყისის მომზადება და ხელფასების გაცემა პერიოდზე 01.04.2017-დან 10.04.2017 ჩათვლით.
  6. დაევალოს კანცელარიას (ა. მაწკეპლაძე), ამ ბრძანების გამოცემისთანავე მისი დამოწმებული ქსეროასლები გადასცეს უნივერსიტეტის რექტორსა და ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფის/ერთეულის ხელმძღვანელს.
  7. დაევალოს საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის სამსახურს, ეს ბრძანება გამოცემის დღესვე განათავსოს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.
  8. ბრძანება ძალაშია გამოცემის დღიდან.
  9. ბრძანება შეიძლება, გასაჩივრდეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ქუთაისი, ვ. კუპრაძის ქუჩა, 11) მისი უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან 30 დღის ვადაში.

 

 

დირექტორი                                             ნინო ხაზარაძე