„ქუთაისის უნივერსიტეტის“ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური სისტემატურად შეიმუშავებს კვლევებს და მიღებულ შედეგებს იყენებს საუნივერსიტეტო საქმიანობის ხარისხის ასამაღლებლად. ახალი საკვლევი თემების იდენტიფიცირება ხდება მოცემული პერიოდისა და სიტუაციური მოთხოვნილების საფუძველზე. მიღებული შედეგები სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით ეცნობებათ კვლევაში ჩართულ მხარეებს.  

 

ხარისხის შიდა კვლევების პროცედურების სახელმძღვანელო

შიდა კვლევების ანგარიში 2019