ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

წარმატებული მენეჯმენტის თანამედროვე გამოწვევა - ზრუნვა პერსონალის განვითარებაზე


ემზარ ჯულაყიძე

ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

[email protected]

შალვა ჯულაყიძე

ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

[email protected]


აბსტრაქტი

თანამედროვე ტექნოლოგიური რევოლუციის მიუხედავად, მაღალგანვითარებული პერსონალი იყო, არის და ყოველთვის იქნება ორგანიზაციული წარმატების შეუცვლელი ფაქტორი. თუმცა, პერსონალის განვითარების ორი ძირითადი პრაქტიკიდან ის მიმართულება, რომელიც არსებული პერსონალის სწავლებას ემხრობა, უდაოა, რომ უფრო თანამედროვე მიდგომაა. ისმის კითხვა - რას ნიშნავს პერსონალის განვითარება? პერსონალის განვითარება, ჩვენი აზრით, პირველ რიგში ნიშნავს მათი კომპეტენციის ამაღლებას და მასთან ერთად ორგანიზაციაში ჯანსაღი კორპორატიული კულტურის დამკვიდრებას, რადგან კონკურენტებზე კვალიფიციური პერსონალი, მათი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის უკეთ გა­მო­ყე­ნე­ბის უნარი არის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სტრა­ტე­გი­ის შე­მუ­შა­ვე­ბი­სა და რე­ა­ლი­ზე­ბის უმნიშვნელოვანესი წი­ნა­პი­რო­ბა. თუმცა, პერსონალის განვითარება, როგორც წარმატებული მენეჯმენტის თანამედროვე გამოწვევის საბოლოო შედეგი უნდა იყოს კომპანიის საკვანძო კომპეტენციის ამაღლება, რადგანაც სწორედ უნიკალური შესაძლებლობები აძლევს კომპანიას შანსს გამოიყენოს სასიკეთო საბაზრო გარემოებები, მიაღწიოს კონკურენტულ უპირატესობას და განვითარდეს. ცხადია, რომ საკვანძო კომპეტენციების შექმნა არ არის მარტივი საქმე. ვითარებას ართულებს ისიც, რომ მისი შეძენა, როგორც წესი, შეუძლებელია. ამ საქმეში წარმატებულ კომპანიათა შესაძლებლობების კოპირებაც არ იძლევა შედეგს. ის კომპანიაში უნდა შეიქმნას და იქვე უნდა განვითარდეს. ბევრი მტკიცება არ სჭირდება, ასევე, იმის დასაბუთებასაც, რომ სტრატეგიასთან შეხამებული კორპორატიული კულტურა ძლიერი იარაღია მისი წარმატებული რეალიზების საქმეში. შესაბამისად, იმ მიზნით, რათა არ შემცირდეს მენეჯმენტის ზრუნვა პერსონალის განვითარებაზე და კომპანიის კომპეტენციის უწყვეტ ამაღლებაზე, მართებულად მიგვაჩნია, რომ კომპანიის ორგანიზაციულ სტრუქტურაში შეიქმნას და მნიშვნელოვანი რანგი გააჩნდეს მისი ფუნქციონირების ისეთ პრიორიტეტებს, რასაც შესაძლოა „სტრატეგიული კომპეტენციები“ და „სტრატეგიული კულტურა“ დავარქვათ. ჩვენი აზრით, მათ გარეშე კომპანიის გრძელვადიანი განვითარება შეუძლებელია. ასეთ სტრუქტურების შექმნა კი - მათზე დაკისრებული მიმართულებით მნიშვნელოვან ცოდნას დააგროვებას, რასაც დღეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კომპანიის განვითარებისათვის.    


საკვანძო სიტყვები: პერსონალის განვითარება, ორგანიზაციული სწავლება, კორპორატიული კულტურა, სტრატეგიული კომპეტენცია
JEL: M1, M11
ციტირებისათვის:

ჯულაყიძე ე., ჯულაყიძე შ. (2023) წარმატებული მენეჯმენტის თანამედროვე გამოწვევა - ზრუნვა პერსონალის განვითარებაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ადამიანური კაპიტალი, ინსტიტუტები, ეკონომიკური ზრდა“. შრომების კრებული. ქუთაისის უნივერსიტეტი. გვ. 152 - 156. DOI:  https://doi.org/10.52244/c.2023.11.19გამოყენებული ლიტერატურა:

სინერჯი ჯგუფი 2017  სტრატეგიის შესაბამისი სტრუქტურა. ელრესურსი:  http://www.synergy.ge/article/ მოძიებულია 25.05.22.

ჯულაყიძე ე. (2019) ლიდერობა და მოტივაციის მართვა, ქუთაისი, აწსუ - 252 გვ.

ჯულაყიძე ე. (2022) კომპანიათა სიცოცხლისუნარიანობა და ორგანიზაციული არქიტექტურა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარების” აბსტრაქტების კრებული. ბათუმი, ბსუ. https://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_16504_1.pdf

Peter Senge’s Learning Organizations. (2005) სწავლებადი ორგანიზაციები და განვითარების 5 დისციპლინა https://neoinsight.wordpress.com/2005/11/03/5-cornerstones-of-learning-organizations-by-peter-seng/