ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი


შპს “ქუთაისის უნივერსიტეტის” სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი წარმოადგენს  აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლების სტრუქტურულ ერთეულს.  ფაკულტეტის მიზანია უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე, კეთილსინდისიერი და მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების, მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, მათი უნიკალური ინდივიდუალური თავისებურებების წახალისება და განვითარების ხელშეწყობა, აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის სწავლა-სწავლებისა და კვლევის მიმზიდველი სამუშაო და სასწავლო გარემოს შექმნა.


ადმინისტრაცია

თეონა გრიგოლაშვილი  - ფაკულტეტის დეკანი

დიანა ჯღარკავა - სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

ხატია კაკაურიძე - სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი


ნიკოლოზ  ჩიხლაძე - ჟურნალ “ეკონომიკური პროფილის” რედაქტორი


აზა იფშირაძე - ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

გოჩა თუთბერიძე
- ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის თანა-ხელმძღვანელი

 - ფინანსების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თანა-ხელმძღვანელი

  - ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

მაია აზმაიფარაშვილი - ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

მირზა ხიდაშელი - ფინანსების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

პანტელეიმონ კლდიაშვილი - საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

ტატიანა მურავსკა - ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის თანა-ხელმძღვანელი 

თათია დოლიძე - სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელძღვანელი

ლევან მესხორაძე - სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის თანა-ხელძღვანელი

აკაკი მოსახლიშვილი - ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი