ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი


შპს “ქუთაისის უნივერსიტეტის” სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი წარმოადგენს  აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლების სტრუქტურულ ერთეულს.  ფაკულტეტის მიზანია უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე, კეთილსინდისიერი და მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების, მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, მათი უნიკალური ინდივიდუალური თავისებურებების წახალისება და განვითარების ხელშეწყობა, აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის სწავლა-სწავლებისა და კვლევის მიმზიდველი სამუშაო და სასწავლო გარემოს შექმნა.


ადმინისტრაცია

თეონა გრიგოლაშვილი  - ფაკულტეტის დეკანი

დიანა ჯღარკავა - სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

მარიამ ქარცივაძე - სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი,

გოჩა თუთბერიძე

- ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის თანა-ხელმძღვანელი - ფინანსების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თანა-ხელმძღვანელი - ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

მაია აზმაიფარაშვილი - ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

მირზა ხიდაშელი - ფინანსების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

პანტელეიმონ კლდიაშვილი - საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

ტატიანა მურავსკა - ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის თანა-ხელმძღვანელი 


აკაკი მოსახლიშვილი - ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

    თათია დოლიძე - სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

    ლევან მესხორაძე - სამართლის საბაკალავრო პროგრამის თანახელმძღვანელი