ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სამართლებრივი აქტები

უნივერსიტეტის მართვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:
შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დებულება;
შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის მმართველი საბჭოს დებულება;
შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დებულება;
შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის დებულება;
შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის მმართველი საბჭოს დებულება;
პასუხისმგებლობის გადანაწილებისა და დელეგირების წესი;
მართვის ეფექტიანობის შეფასების დოკუმენტი;
პერსონალისა და სტუდენტთა რეესტრის წარმოების წესი;
ეკონომიკის კვლევითი ინსტიტუტის დებულება;
სამართლებრივი დახმარების ცენტრის დებულება.
 
ადამიანური რესურსების მართვასსაქმისწარმოებისა და შეფასებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:
პერსონალის მართვის პოლიტიკა;
პერსონალის შერჩევის წესი;
ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების სისტემა;
შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის შინაგანაწესი;
აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები;
უვადოდ არჩეული პერსონალის ატესტაციის წესი;
ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი;
ქუთაისის უნივერსიტეტის საქმისწარმოების წესი;
შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი

 

სასწავლო პროცესის განხორციელებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი;
საგამოცდო პროცესის ადმინისტრირების წესი;
ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი;
საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების წესი;
სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების წესი;
საგანმანათლებლო პროგრამების პრაქტიკის კომპონენტის შესრულების წესი;
პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიტის შემთხვევაზე რეაგირების პროცედურები და მექანიზმები;
დისტანციური სწავლების პერიოდში საგამოცდო პროცესის ადმინისტრირების წესი;
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია;
სტიპენდიის დანიშვნისა და ინდივიდუალური გადახდის გრაფიკით სარგებლობის წესი;
მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის მექანიზმები;
სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესი;
დოქტორანტურის დებულება;
სტუდენტური პროექტების დაფინანსების წესი;
საერთაშორისო მობილობის პროგრამაში მონაწილეობის წესი


ხარისხის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:
საგანმ. პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, განვითარების, ცვლილებების შეტანის და გაუქმების პროცედურები;
საგანმ. პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია;
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია;
სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდლოგია;
სტუდენტთა კონტინგენტის მონიტორინგის პროცედურა;
სააუდიტორო მუშაობის შეფასების პროცედურები;
დისტანციური სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და მიდგომები;
კმაყოფილების კვლევის ჩატარების სახელმძღვანელო;
ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურები.

 
უნივერსიტეტის პოლიტიკის დოკუმენტები და მექანიზმები:
ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა;
ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა და მისი განხორციელება-შეფასების მექანიზმები;
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა;
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები.

 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:
COVID-19პანდემიის პირობებში თანამშრომელთა მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმა;
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის წესი;
წესრიგისდაცვისა და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები;
შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა.

ფინანსური დოკუმენტები
ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტების დანერგვის წესი;
კვლევის დაფინანსების წესი;
ბიუჯეტირების პოლიტიკა;
ბიუჯეტი;
შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის 2022/2023 აკადემიური წლის ბიუჯეტი;
შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის 2023/2024 აკადემიური წლის ბიუჯეტი;
შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის 2023-2024 აკადემიური წლის კორექტირებული ბიუჯეტი.