ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

თვითმმართველობა და სტუდენტური კლუბები

ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა  არის უნივერსიტეტის შემადგენლობაში არსებული სტუდენტთა წარმომადგენლობითი ორგანო, დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეულებითა და მართვის ორგანოებით, რომელიც ახორციელებს უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით  და თვითმმართველობის დებულებით გათვალისწინებულ უფლებამოსილებებს, როგორც უნივერსიტეტის შიგნით, ისე მისგარეთ.

სტუდენტური თვითმართველობა არის დამოუკიდებელი არასამთავრობო, არა პოლიტიკური საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, იგი არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს და მისი არსებობა მნიშვნელოვნად განაპირობებს სტუდენტური ცხოვრების მრავალფეროვნებას.

უნივერსიტეტი თვითმმართველობის გარდა აღიარებს სტუდენტურ კლუბებს თუ მათში გაწევრიანებულია სულ მცირე არსებული სტუდენტების 5%.

სტუდენტური თვიმმართველობის მიზნებია:

 - თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში დაიცვას და წარმოადგინოს სტუდენტების ინტერესები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან და მართვის ორგანოებთან ურთიერთობაში;

 - თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში ხელი შეუწყოს სტუდენტებს უფლებებისა და თავისუფლებების, მათი კანონიერი ინტერესების დაცვაში, განმტკიცებასა და პრაქტიკულ რეალიზაციაში;

 - შეიმუშავოს წინადადებები უნივერსიტეტში არსებული პრობლემების შესახებ და წარუდგინოს შესაბამის ორგანოს წერილობითი ფორმით;

 - დახმარება გაუწიოს სტუდენტებს სწავლის პერიოდში და შექმნას ოპტიმალური პირობები სტუდენტთა სამეცნიერო, სპორტული დასვენებისა და სხვა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, გაამრავალფეროვნოს სტუდენტური ცხოვრება;

 - ხელი შეუწყოს სხვადასხვა ეროვნების სტუდენტების დაახლოებას. ხელი შეუწყოს მათი კულტურების წარმოჩენას უნივერსიტეტის ფარგლებში;

 - ურთიერთობები დაამყაროს    და       გააღრმაოს     სხვა    უნივერსიტეტების თვითმმართველობებთან და სხვა სტუდენტურ ორგანიზაციებთან;

 - საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოს სტუდენტების ინფორმირებულობა ყველა საჭირო ინფორმაციით.

 - ხელი შეუწყოს სტუდენტებში სამოქალაქო განათლების დონისა და კანონისადმი პატივისცემის ამაღლებას, დახმარება გაუწიოს საქართველოში დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებას და სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.

 - დაეხმაროს სტუდენტებს თვითრეალიზებასა და დამოუკიდებელი აზროვნების ჩამოყალიბებაში. დახმარება გაუწიოს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას სასწავლო პროცესის დახვეწაში.


სტუდენტური თვითმმართველობის ადგილმდებარეობა:


ქუთაისის უნივერსიტეტი


ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. №13, აუდიტორია №203

ელ. ფოსტა: [email protected]