ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სტრატეგია

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმას, რომელიც განსაზღვრავს უნივერსიტეტის, როგორც ერთიანი ინსტიტუციისა და მისი ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების განვითარების ძირითადად მიმართულებებს, უნივერსიტეტის მისიის, ხედვისა და ღირებულებების შესაბამისად.
 

სტრატეგია

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის და შედეგებზე რეაგირების მექანიზმები

სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია

მართვის ეფექტიანობის მონიტორნიგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა

მონიტორინგის ანგარიში 2019

მონიტორინგის ანგარიში 2020

მონიტორინგის ანგარიში 2022

მონიტორინგის ანგარიში 2023

ქუთაისის უნივერსიტეტის 2022-24 წლების სამოქმედო გეგმა

ქუთაისის უნივერსიტეტის 2021-2023 წლის სამოქმედო გეგმა

ქუთაისის უნივერსიტეტის 2022-2025 წლის სამოქმედო გეგმა

ქუთაისის უნივერსიტეტის 2023-2026 წლის სამოქმედო გეგმა