ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

მობილობა

 წესები და პროცედურები

გადმოდი მობილობით და ისარგებლე შენზე მორგებული შეთავაზებებით :


მობილობა ხორციელდება შემდეგ მიმართულებებზე:

 

საბაკალავრო პროგრამები:

 

·         ეკონომიკა

·         ტურიზმის მენეჯმენტი

·         ბიზნეს ადმინისტრირება

 

სამაგისტრო პროგრამები:

 

·         საფინანსო, საბანკო და სადაზღვეო საქმე

·         საბუღალტრო აღრიცხვა, აუდიტის სპეციალობა

 

სადოქტორო პროგრამა

·         ეკონომიკა

 

მობილობისთვის უნდა გაიაროთ შემდეგი ეტაპები:

        I.            დარეგისტრირდით საიტზე  და გააკეთეთ განაცხადი მობილობაზე 31 ივლისიდან 19 აგვისტოს 18:00 საათამდე  https://students.emis.ge/


მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები ქუთაისის უნივერსიტეტში:

 • დოკუმენტების მიღება - 2020 წლის 24 აგვისტოდან - 2020 წლის 4 სექტემბრის ჩათვლით;
 • სტუდენტთა კრედიტების აღიარება - 2020 წლის 7 სექტემბრიდან - 2020 წლის 9 სექტემბრის ჩათვლით;
 • სტუდენტების ინფორმირება აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი დადასტურება - 2020 წლის 10 სექტემბრიდან 11 სექტემბრის ჩათლით;
 • ჩასარიცხ პირთა შესახებ სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადება და სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში წარდგენა არაუგვიანეს 2020 წლის 15 სექტემბრისა.

24 აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა მობილობის უფლების მოპოვების შემდეგ:

 • განცხადება (ივსება უნივერსიტეტში);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ბაკალავრიატში), ბაკალავრის დიპლომის ასლი, ინფორმაცია სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპის შესახებ (მაგისტრატურაში), მაგისტრის დიპლომის ასლი (დოქტორატურაში);
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისთვის);
 • სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის/აქტების (ჩარიცხვის ბრძანება, სტატუსის შეჩერება, აღდგენა და სხვ.) ასლი  ან   მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);
 • უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტის ასლი (ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდის გავლის გარეშე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის);
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდის გავლის გარეშე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის კანონმდებლობის შესაბამისად სწავლების უფლების მინიჭებაზე საქართველოს განათლების, მეცნიერების  , კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ბრძანების ასლი.

9 სექტემბრიდან  11 სექტემბრის ჩათვლით ჩარიცხვის შემდეგ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (დედანი);
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ბაკალავრიატში), ბაკალავრის დიპლომის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (მაგისტრატურაში), მაგისტრის დიპლომის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (დოქტორატურაში);
 • „სხვა დაწესებულებაში ჩარიცხული პირის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ” ბრძანებიდან ამონაწერი (გამომშვები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან);
 • 1 ფოტოსურათი 3X4 CD დისკთან ერთად.

2013-2019 წელს ჩარიცხული მაგისტრანტები მობილობის უფლებას მოიპოვებენ მათ მიერ ჩაბარებული საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპის შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე


მობილობის მსურველი პირი ვალდებულია პირადად გამოცხადდეს ქუთაისის უნივერსიტეტის მობილობის სამსახურში (ოთახი 211)  და წარმოადგინოს ზემოთ მოცემული საბუთებიგანაცხადება და საბუთები მიღება  დილის 9-დან საღამოს 18 საათამდე (მის: ქუთაისი, წერეთლის ქ. #13) შაბათ–კვირის გარდა.

საკონტაქტო პირი: სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სახურის უფროსი თამარ ხაჩიძე მობ. - 577 64 84 11