ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

მუნიციპალური და რეგიონული სტატისტიკის წარმოების ქართული პრაქტიკა და ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები


პანტელეიმონ (პაატა) კლდიაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, პროფესორი,  ქუთაისის უნივერსიტეტი

[email protected]


აბსტრაქტი

ნაშრომში განხილულია საქართველოში მუნიციპალური და რეგიონული სტატისტიკის წარმოების მდგომარეობა ქვეყნის მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების ჭრილში. გაანალიზებულია ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში მუნიციპალური და რეგიონული სტატისტიკის წარმოების მარეგულირებელი დოკუმენტების მოთხოვნები, ასევე შეფასებულია შესაბამისი ქართული საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზა და პრაქტიკაში მათი იმპლემენტაციის ხარისხი. გამოვლენილია ქვეყანაში მუნიციპალური და რეგიონული სტატისტიკის ეფექტიანი წარმოების წინაშე არსებული ძირითადი გამოწვევები და ჩამოყალიბებულია მოსაზრებები მათი ეტაპობრივი დაძლევისათვის, რაც ჩვენი აზრით, უზრუნველყოფს ეროვნული პრაქტიკის ეტაპობრივ დაახოვებას შესაბამის ევროპულ პრაქტიკასთან.


საკვანძო სიტყვები: მუნიციპალური სტატისტიკა; რეგიონული სტატისტიკა; ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება
JEL: R1
ციტირებისათვის:

კლდიაშვილი პ. (2023) მუნიციპალური და რეგიონული სტატისტიკის წარმოების ქართული პრაქტიკა და ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ადამიანური კაპიტალი, ინსტიტუტები, ეკონომიკური ზრდა“. შრომების კრებული. ქუთაისის უნივერსიტეტი. გვ. 245 - 253. DOI:  https://doi.org/10.52244/c.2023.11.30



გამოყენებული ლიტერატურა:

კლდიაშვილი პ. ოყრეშიძე ლ. „რეგიონული სტატისტიკის წარმოების ევროპული სისტემის ანალიზი“; საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია; 2023 წ.; ბმული: http://economists.ge/ka/publications/147-mdgradi-epeqtiani-da-propesionalurad-damoukidebeli-regionuli-statistikis-sistemis-advokatireba-saqartveloshi (უკანასკნელი გადამოწმების თარიღი: 18.10.2023)

„ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის“; 2014 წ.; ბმული: https://matsne.gov.ge/document/view/2496959 (უკანასკნელი გადამოწმების თარიღი: 18.10.2023);

„ოფიციალური სტატისტიკის ფუნდამენტური პრინციპები“; გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია; რეზოლუცია ნომერი: A/RES/68/261, 29 იანვარი 2014 წ.; ბმული: https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx (უკანასკნელი გადამოწმების თარიღი: 18.10.2023);

ევროპის სტატისტიკის პრაქტიკის კოდექსი; ევროპის კავშირი, 16 ნოემბერი, 2017 წ.; ბმული: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7 (უკანასკნელი გადამოწმების თარიღი: 18.10.2023);

სტატისტიკური მოთხოვნების კრებული; ევროპის კავშირი, 2023 წ.; ბმული: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/16262350/KS-GQ-23-008-EN-N.pdf/ad5a933a-307b-11e0-f3a7-2f49feee3c32 (უკანასკნელი გადამოწმების თარიღი: 18.10.2023);

საქართველოს კანონი „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“; საქართველოს პარლამენტი; 11 დეკემბერი, 2009 წ. ბმული: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90946?publication=14 (უკანასკნელი გადამოწმების თარიღი: 18.10.2023);

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ნომ.: 406, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ; საქართველოს მთავრობა; 31 დეკემბერი, 2013 წ. ბმული: https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2179200?publication=0 (უკანასკნელი გადამოწმების თარიღი: 18.10.2023);

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ნომ.: 180, სტატისტიკური სამუშაოების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ; საქართველოს მთავრობა; 25 იანვარი, 2023 წ. ბმული: https://www.geostat.ge/media/51086/statsamushaota-programa-2023.pdf (უკანასკნელი გადამოწმების თარიღი: 18.10.2023)