ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

Admission:40 students

tudy period:4 year

ტურიზმი

ამ პროგრამის წარმატებით გავლა  შენ მოგცემს ფართო თეორიულ და პრაქტიკული ცოდნას ზოგადი მენეჯმენტის სფეროში ტურიზმთან მიმართებაში. კერძოდ,

შეისწავლი სატუმროებისა და საზოგადოებრივი კვების მენეჯმენტის საფუძვლებს, დანიშნულების ადგილების განვითარების მეთოდებს, მგზავრთა ტრანსპორტირების თავისებურებებს, ექსკურსიების დაგეგმვას და ორგანიზებას, სპეციალური ღონიძიებების დაგეგმვას და ბიზნეს-გეგმის შემუშავებას. დაუფლები მარკეტინგულ და სტატისტიკურ მეთოდებს და მათ გამოყენებას ტურიზმის ბიზნესში. გეცოდინება ტურიზმის ბიზნესის ადმინისტრირების თანამედროვე ტენდენციები და მისი განვითარების გზები.

ტურიზმის  ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხი მქონე შეძლებ დაიკავო  პოზიციები ნებისმიერი საწარმოს მართვის ქვედა და საშუალო დონეებზე საჯარო თუ კერძო სექტორებში: მათ შორის: ტურისტული კომპანიის ოფისებში, მარკეტინგსა და გაყიდვებში, კადრების მართვაში, ფინანსებში, ბუღალტერიაში, ადმინისტრაციაში, ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოში

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის საჭიროა:

·       სრული ზოგადი  განათლების დამადასტურებელი       დოკუმენტი;  ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ქართული ენის, ნებისმიერი უცხო ენისა და მათემატიკა/ისტორიის  წარმატებით ჩაბარება და ქუთაისის  უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის მოპოვება.

·       საქართველოს მოქმედი  კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესაძლებელია პროგრამაზე სტუდენტების მიღება:

1. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე;

2. შიგა და გარე მობილობით.