ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

ტურიზმი

განათლების საფეხური:    

                                ბაკალავრიატი

სწავლების ენა:

                                ქართული ენა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

                                აკადემიური

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

        1015 მოგზაურობა, ტურიზმი და დასვენება

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

სწავლის ხანგრძლივობა:

                           4 წელი (8 სემესტრი)

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:

                          240 (ECTS) კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

    პროფესორი, დოქტორი მაია აზმაიფარაშვილი

ელ.ფოსტა: [email protected]

პროგრამა

კურუკულუმი