ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

სამაგისტროსამაგისტრო Program Code:

Admission:15 students

tudy period:2 year

ფინანსები

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

ფინანსების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება:

·         ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელიც ჩაირიცხება საერთო სა­მა­გისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

·         პროგრამის დაძლევისათვის საჭირო საბაზისო ცოდნის დასადასტურებლად შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება (შიდა საუნივერსტეტო გამოცდების საკითხები და გამოსაცდელ პირთა ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე (www.unik.edu.ge) გამოცდების დაწყებამდე არანაკლებ ერთი თვით ადრე);

·         ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობა, რისთვისაც უნდა წარმოადგინონ ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ჩააბარონ უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული გამოცდა. გამოცდა ჩატარდებაქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესისშესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილია ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების დამდასტურებებლი დოკუმენტი (დიპლომი), ინგლისური ენის მოთხოვნილი კომპეტენცია დადასტურებულად ჩაითვლება.


პროგრამაზე საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლებას მოპოვებენ:

პირები, რომლებსაცუმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224/ ბრძანების საფუძველზე უფლება აქვთ ჩაირიცხონ უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე. აღნიშნული პირები ვალდებულნი არიან დაადასტურონ ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობაქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესისშესაბამისად.

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმან­ათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ ბრძანების შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტები.

 

პროგრამის აქტუალობა

წარმოდგენილი სასწავლო პროგრამა ორიენტირებულია მაღალკვალიფიციური ფინანსური მენეჯერის მომზადებაზე. პროგრამა სტუდენტებს მისცემს კორპორაციათა ფინანსების მართვისთვის აუცილებელ თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ უნარებს. შეასწავლის  საერთაშორისო და ლოკალური ფინანსური გარემოს, ფისკალური და მონეტარული ტენდენციების გავლენას საფინანსო გარემოზე. სასწავლო პროგრამის საგნების სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგია უზრუნველყოფს სტუდენტის უნარს, რეალურ გარემოში, დამოუკიდებლად და ეფექტიანად გამოიყენოს მიღებული ცოდნა და უნარები.

 

პროგრამის მიზანი

საფინანსო დისციპლინების დამატებითი ცოდნის მიღება სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება სფეროს პრაქტიკოსებისთვისაც და არა მხოლოდ. განსაკუთრებით 2008 წლის ფინანსური კრიზისისა და დიდი რეცესიის შემდეგ,  როცა მნიშვნელოვნად შეიცვალა ტრადიციული მიდგომები და რეგულაციები.

მოცემული პროგრამის მიზანია მაგისტრანტებს მისცეს ღრმა თეორიული ცოდნა, ასევე გაუუმჯობესდეთ კონტექსტის შეფასების უნარები, რათა უფრო გამართულად უპასუხონ რეალურ ამოცანებს და შეძლონ :

 ●            საფინანსო და საინვესტიციო გარემოს იდენტიფიცირება და ანალიზი;

●             საფინანსო და საინვესტიციო საქმიანობის ანალიტიკა და მართვა;

●             საფინანსო სფეროს აკადემიური კვლევა.