ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

ფინანსები

განათლების საფეხური:

 

მაგისტრატურა

სწავლების ენა:

ქართული ენა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

აკადემიური

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

0412  ფინანსები, საბანკო საქმე და დაზღვევა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ფინანსებში/

სწავლის ხანგრძლივობა:

2 წელი 4 სემესტრი

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:

120 (ECTS) კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

გოჩა თუთბერიძე, ეკონომიკის დოქტორი 

პროგრამის ხელმძღვანელი:

მირზა ხიდაშელი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი,

 

ელ.ფოსტა: [email protected]
                     [email protected]

პროგრამა
კურუკულუმი
ფინანსების მაგისტრატურის მიღების გამოცხადება
ინგლისური ენის გამოცდის ტესტის ნიმუში

ფინანსების სამაგისტრო პროგრამა