ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

ფინანსები

განათლების საფეხური:

 

მაგისტრატურა

სწავლების ენა:

                            ქართული ენა
               მაგისტრანტს აქვს შესაძლებლობა
         რამდენიმე სასწავლო კურსს დაეუფლოს
                       ინგლისურ ენაზე

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

                                  აკადემიური

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

      0412  ფინანსები, საბანკო საქმე და დაზღვევა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

                   ბიზნესის ადმინისტრირების
                       მაგისტრი ფინანსებში

სწავლის ხანგრძლივობა:

                            2 წელი 4 სემესტრი

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:

                            120 (ECTS) კრედიტი

პროგრამის თანახელმძღვანელი:

                     პროფესორი, გოჩა თუთბერიძე 

პროგრამის ხელმძღვანელი:

                    პროფესორი, მირზა ხიდაშელი

 

ელ.ფოსტა: [email protected]
                     [email protected]

პროგრამა
კურუკულუმი

შიდა გამოცდის შეფასების კრიტერიუმები
მაგისტრატურის საგამოცდო საკითხები
ინგლისური ენის გამოცდის ტესტის ნიმუში