ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

სამაგისტროსამაგისტრო Program Code:

Admission:10 students

tudy period:2 year

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა    

       ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება;

       შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის/გამოცდების ჩაბარება. შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების საკითხები და გამოსაცდელ პირთა ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე (www.unik.edu.ge) გამოცდების დაწყებამდე არანაკლებ ერთი თვით ადრე.

       ნგლისური ენის B2 დონეზე ფლობა, რისთვისაც უნდა წარმოადგინონ ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატი, ან ჩააბარონ უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული გამოცდა. გამოცდა ჩატარდება „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესის“ შესაბამისად.

       პროგრამაზე საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლებას მოიპოვებენ:

პირები, რომლებსაცუმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224/ ბრძანების საფუძველზე უფლება აქვთ ჩაირიცხონ უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე. აღნიშნული პირები ვალდებულნი არიან დაადასტურონ ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობაქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესისშესაბამისად.

       პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმან­ათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ ბრძანების შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტები.

პროგრამის აქტუალობა

  ბუღალტრული აღრიცხვა არის სამეურნეო საქმიანობაზე დაკვირვების, გაზომვისა და რეგისტრაციის უწყვეტი პროცესი, ამ პროცესებზე რაციონალური ზემოქმედების მიზნით. ის ინფორმაციის შეგროვებისა და მისი ღირებულებით საზომში განზოგადების საშუალებაა. ამდენად, აღრიცხვა ციფრობრივი ენაა, რომელიც ღრმად განაზოგადებს განხორციელებული სამეურნეო-საფინანსო საქმიანობის შედეგებს.

   მსოფლიო პრაქტიკით დადასტურებულია, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც საინფორმაციო მასალების შემუშავება ელექტრონული, კომპიუტერული სისტემით ხდება, დროული, სწორი და ობიექტური ინფორმაცია საფუძველია ეკონომიკის ცალკეულ დარგებსა და მთლიანად საზოგადოებაში განვითარების მაღალი მაჩვენებლების მიღწევისა. აქედან გამომდინარე, ბუღალტრული აღრიცხვის მთავარი ამოცანაა დროული, ნათელი, სწორი, ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდოს საბაზრო ურთიერთობის ყველა მონაწილეს, ყველა დაინტერესებულ პირს.

   საერთაშორისო ეკონომიკური, სავაჭრო და სხვა სახის ურთიერთობების განვითარებამ და მსოფლიო სისტემის დარგთა სპეციალიზაციამ, კონცენტრაციამ და ინტეგრაციამ საჭიროება წარმოქმნა შექმნილიყო ბუღალტრული აღრიცხვის მსოფლიო სანიმუშო ერთიანი სისტემა, რომელიც თავის მხრივ დაეფუძნებოდა ერთიან უნიფიცირებულ სტანდარტების სისტემას. აღნიშნულმა საჭიროებამ ასახვა ჰპოვა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებში (ბასს), რომელთა შექმნა ჯერ კიდევ 1973 წელს დაიწყო “ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტის” (ბასსკ) მიერ. ამჟამად ბასსკ-ის სამართალმემკვიდრე - „ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია“ (ბსფ), ასევე ზრუნავს აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროს განვითარებაზე ყველა მის წევრ ქვეყანაში, რომელთა შორის საქართველოც არის.

  ფინანსური ანგარიშგების შედგენასთან დაკავშირებით ცალკეულ ქვეყნებში არსებობს საკუთარი თავისებურებებით განპირობებული განსხვავებანი, მაგრამ საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების უმრავლესობა აღიარებს ბასს-ით გათვალისწინებულ სტანდარტებს, მათ ძირითად მიზნებს და ამოცანებს. საქართველო ჯერ კიდევ 1999 წლის 5 თებერვალს მიღებული სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტით - საქართველოს კანონით „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებს აღიარებს საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების საფუძვლად. თუმცა, ეს რასაკვირველია ვერ იძლევა ქვეყანაში აღრიცხვის სისტემის მოწესრიგებისა და გამართული ფუნქციონირების გარანტიას. ამისათვის საჭიროა სისტემური მუშაობა, უპირველეს ყოვლისა მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტების მომზადება, რომელთა ნაკლებობა ქვეყანაში ჯერ კიდევ საკმაოდ საგრძნობია, როგორც ბუღალტრული აღრიცხვის, ისე აუდიტის მიმართულებით.

   აუდიტორული საქმიანობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნისათვის შედარებით ახალი დარგია, ბუღალტრულ აღრიცხვასთან უშუალოდ არის დაკავშირებული. აუდიტორული საქმიანობის დანერგვა ქვეყანაში დაიწყო საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პერიოდში და ჯერ კიდევ განვითარების პროცესშია. შესაბამისად, ამ მიმართულებით მაღალი აკადემიური განათლების კადრების მომზადება უაღრესად მნიშვნელოვანია.

პროგრამის მიზანი

       პროგრამის მიზანია ბუღალტრულ აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროსათვის ღრმა და სისტემური ცოდნის მქონე კადრების მომზადება, რომლებიც სრულად წვდებიან პროფესიული ღირებულებების არსს;

       პროგრამა ორიენტირებულია თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადებაზე, რომლებიც დამოუკიდებლად აფასებენ ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის მთლიან სიტემას და სახავენ გზებს მათი ეფექტიანობის და ოპერატიულობის გაზრდისათვის. ასევე იციან ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის სამეურნეო სუბიექტში ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის სისტემების შექმნის და გამართული ფუნქციონირების, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის დაგეგმვა-ჩატარების ტექნიკა;

       პროგრამის მიზანია პროფესიონალების მომზადება, რომლებსაც შეუძლიათ საინფორმაციო სისტემების (ელექტრონული პროგრამების) ეფექტიანი გამოყენება, ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის წარმოების, აუდიტორული შემოწმების დაგეგმვა-ჩატარების პროცესში.