ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

აღრიცხვა და აუდიტი

განათლების საფეხური:

                               მაგისტრატურა

სწავლების ენა:

                                ქართული ენა
               მაგისტრანტს აქვს შესაძლებლობა
         რამდენიმე სასწავლო კურსს დაეუფლოს
                       ინგლისურ ენაზე

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

                               აკადემიური

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

                   0411 აღრიცხვა და დაბეგვრა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

           ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
                   აღრიცხვასა და დაბეგვრაში

სწავლის ხანგრძლივობა:

                         2 წელი 4 სემესტრი

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:

                      120 (ECTS) კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

    პროფესორი, პანტელეიმონ კლდიაშვილი

 

ელ.ფოსტა: [email protected]
პროგრამა
კურუკულუმი
მაგისტრატურის საგამოცდო საკითხები
შიდა გამოცდის შეფასების კრიტერიუმები
ინგლისური ენის გამოცდის ტესტის ნიმუში