ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი

განათლების საფეხური:

                               მაგისტრატურა

სწავლების ენა:

                              ქართული ენა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

                               აკადემიური

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

      0411 საბუღალტრო აღრიცხვა და დაბეგვრა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

           ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი                                  საბუღალტრო აღრიცხვაში

სწავლის ხანგრძლივობა:

                         2 წელი 4 სემესტრი

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:

                      120 (ECTS) კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

  პანტელეიმონ (პაატა) კლდიაშვილი, ბიზნესის                        ადმინისტრირების დოქტორი.

 

ელ.ფოსტა: [email protected]
პროგრამა
კურუკულუმი
მაგისტრატურის საგამოცდო საკითხები
შიდა გამოცდის შეფასების კრიტერიუმები
ინგლისური ენის გამოცდის ტესტის ნიმუში

საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სამაგისტრო პროგრამა