ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

დიპლომირებული მედიკოსი

განათლების საფეხური:

 ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

სწავლების ენა:

                               ინგლისური ენა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

                         აკადემიური, ძირითადი

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

                                0912 მედიცინა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

                      დიპლომირებული მედიკოსი

სწავლის ხანგრძლივობა:

                           6 წელი (12 სემესტრი)

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:

                          360 (ECTS) კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

                       ზაზა ავალიანი
                       [email protected]

პროგრამის თანახელმძღვანელი:

                       თინათინ გოგნაძე 
                       [email protected]

პროგრამა
კურიკულუმი