ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ადამიანური კაპიტალი როგორც არსებით გამოწვევებზე შედეგის უზრუნველყოფის გადამწყვეტი რესურსი


მერაბ ბარათაშვილი

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

[email protected]

თორნიკე ბარათაშვილი

დოქტორანტი


აბსტრაქტი

ადამიანური კაპიტალი, ყოველთვის იპყრობდა მნიშვნელოვანი მკლევარების ყურადღებას, მისი და მასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა სახის სოციალური მოვლენის შესწავლის მიზნით ბევრი ავტორიტეტული მკვლევარის მიერ შრომები იქნა შექმნილი, სტატიაში განხილულია ამ მიმართულებით ჩვენ ქვეყანაში არსებული სიტუაცია, წარმოდგენილია ადამიანური კაპიტალის მნიშვნელოვნან რესურსად ქცევის არსებითი ხასიათის მოტივები. მოტანილია პარალალები რომელიც ცხადს ხდის თუ რა შედეგების მოტანა შეუძლია ადამიანური კაპიტალის არსებითი ხასიათის რესურსად ქცევის შესაძლებლობას თვითონ რესურსის მფლობელისა და საზოგადოებისათვის მთლიანად, წარმოდგენილია ადამიანის საქმიანობის ის ძირითადი სახეობები რომელი მიმართულებების მიხედვით  აუცილებელია დროულად იქნას მიღებული სათანადო გადაწყვეტილებები, მათ შორის   თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ინტელექტუალური და პროფესიული რესურსებით აღჭურვილი ადამიანთა  მრავალპროფილური გუნდების ჩამოყალიბების მიზნით.      


საკვანძო სიტყვები: ადამიანური კაპიტალი, ადამიანური რესურსი, კოოპერატივი, მწვანე მშენებლობა, ენერგოეფექტურობა, მომზადება და გადამზადება
JEL: O15
ციტირებისათვის:

ბარათაშვილი მ.,  ბარათაშვილი თ. (2023) ადამიანური კაპიტალი როგორც  არსებით გამოწვევებზე შედეგის უზრუნველყოფის  გადამწყვეტი რესურსი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ადამიანური კაპიტალი, ინსტიტუტები, ეკონომიკური ზრდა“. შრომების კრებული. ქუთაისის უნივერსიტეტი. გვ. 96 – 103.  DOI:  https://doi.org/10.52244/c.2023.11.12გამოყენებული ლიტერატურა:

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-მარტი.  19.04.2022   www.geostat.ge

სინგაპური, ესტონეთი, შვეიცარია: სამიზნე მოდელები ქართული ტრანსფორმაციისთვის?  “ევროპული ინიციატივა – ლიბერალური აკადემია თბილისი” თბილისი, URL:  http://ei-lat.ge

Goldin C, Katz LF (2008) The race between education and technology. Belknap, Cambridge, MA                   

Engerman SL, Sokoloff KL (2012) Economic development in the Americas since 1500: endowments and institutions. Cambridge University Press, Cambridge