ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

დაგროვებითი პენსიის განვითარების გავლენა საპენსიო პოლიტიკაზე საქართველოში


თამილა ნუცუბიძე

ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, ქუთაისის უნივერსიტეტი

[email protected]


აბსტრაქტი

დაგროვებითი, სავალდებულო და ნებაყოფლობითი საპენსიო სქემების განვითარება ხელს უწყობს საპენსიო ასაკში მუშაკთა ფინანსური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გრძელვადიანი საინვესტიციო შესაძლებლობების და დანაზოგების განვითარებას საქართველოში. გრძელვადიან პერსპექტივაში, დაგროვებითი საპენსიო სქემების განვითარება შესაძლებელია მოახდენს გავლენას სახელმწიფოს საპენსიო პოლიტიკაზე; სახელმწიფოს ჩართულობის როლი სოციალურ პოლიტიკაში და მისი სოციალური ხარჯები შესაძლოა შეიცვალოს დემოგრაფიული ტენდენციების შესაბამისად.


საკვანძო სიტყვები: დაგროვებითი პენსია, საპენსიო რეფორმა, საპენსიო პოლიტიკა
JEL: I38
ციტირებისათვის:

ნუცუბიძე  თ. (2023) დაგროვებითი პენსიის განვითარების გავლენა საპენსიო პოლიტიკაზე საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ადამიანური კაპიტალი, ინსტიტუტები, ეკონომიკური ზრდა“. შრომების კრებული. ქუთაისის უნივერსიტეტი. გვ. 112 - 120. DOI:  https://doi.org/10.52244/c.2023.11.14გამოყენებული ლიტერატურა:

Asian Development Bank, 2023. “Pension Reform Note,” Fiscal Resilience and Social Protection Support Program (Subprogram 2): Report and Recommendation of the President. (Available at: www.adb.org)

Insurance State Supervision Service of Georgia, 2023. Private Voluntary Pension Insurance and registered Pension Schemes’ Statistics. Available at სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (insurance.gov.ge)

Ministry of Economy and Suctainable Development of Georgia, 2016. “Pension Reform in Georgia,” the Report of the Government of Georgia, Tbilisi, Georgia

National Statistics Office of Georgia, 2023. Statistics, Population and Demography; Employment and Wages. Available at: Population and Demography - National Statistics Office of Georgia (geostat.ge)

Parliament of Georgia, 2023. Draft Law: „On Voluntary Private Pension.“ „ნებაყოფლობითი კერძო პენსიის შესახებ“ (რეგისტრაციის № 07-2/193/10, ინიციირებული ვარიანტი, საქართველოს კანონის პროექტი) (parliament.ge) (ქართულ ენაზე)

Pension Agency, 2022. Annual report 2022. Available at: 2022-annual-report.pdf (pensions.ge) (ქართულ ენაზე)

Rochlitz, Kathrin, 2015. “Net Pension Replacement Rates.” GES-IFO DICE Report 2 / June, pp. 70-72, Munich, Germany. Available at: Net Pension Replacement Rates (ifo.de)

World Bank, 2005. Pension Reform Primer: Issues, Challenges, Options and Arguments in Pension Reform. World Bank Pension Reform Primer Series. Washington, DC. Available at: http://hdl.handle.net/10986/11241