ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ადამიანური კაპიტალის განვითარებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ასპექტი უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში


ნანა ლუხუტაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

[email protected]

მარიამ დენოსაშვილი

მაგისტრი, ტომას ბატას უნივერსიტეტი ზლინში

[email protected]


აბსტრაქტი

თანამედროვე პირობებში საკმარისად განვითარებული ადამიანური კაპიტალი და მისი ეფექტური გამოყენება წარმოადგენს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მისიის, სტრატეგიული მიზნებისა და კონკრეტული ამოცანების მიღწევისა და  მათი ხარისხობრივი და კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფის კომპონენტს.  უნივერსიტეტებში ადამიანური კაპიტალის განვითარება უნდა ეფუძნებოდეს ისეთ კომპეტენციებს, რომელიც შეესაბამება მომავალში მომუშავის კვალიფიკაციისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს.


საკვანძო სიტყვები: ადამიანური კაპიტალი, უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემა, აკადემიური პერსონალი, ტექნოლოგიური ინოვაციები, კომპეტენციები
JEL: M50
ციტირებისათვის:

ლუხუტაშვილი ნ., დენოსაშვილი მ. (2023) ადამიანური კაპიტალის განვითარებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ასპექტი უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ადამიანური კაპიტალი, ინსტიტუტები, ეკონომიკური ზრდა“. შრომების კრებული. ქუთაისის უნივერსიტეტი. გვ. 192 - 198. DOI:  https://doi.org/10.52244/c.2023.11.24გამოყენებული ლიტერატურა:

Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В.; Под редакцией д-ра экон. наук, проф. О.П. Молчановой. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / - М.: Вита-Пресс, 2001. - 272 с.

Алексеева И.А., (2017). Развитие человеческого капитала вуза как основного фактора повышения его конкурентоспособности. Современная научная мысль, (1), 164-175.

Истомин Е., & Мязин В. (2019). Развитие человеческого капитала в рф: современные тренды и перспективы 2019. Экономика и социум, 12 (67), 508-517.

Казибекова Н.А. (2021). Роль науки и образования в создании человеческого капитала. The Scientific Heritage, (62-4), 30-32. doi: 10.24412/9215-0365-2021-62-4-30-32

Римская, О.Н. (2006). Мотивация преподавателей вузов в системе менеджмента качества образования. Монография Томск, 2006, 121с.

Харченко Е.В., & Окунькова Е.А. (2020). Человеческий капитал инновационной экономики: сущность, содержание, структура. Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии, (5), 240-247