ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

ეკონომიკა

განათლების საფეხური:

                                  ბაკალავრიატი

სწავლების ენა:

                                  ქართული ენა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

                                  აკადემიური

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

                                 0311 ეკონომიკა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

    ეკონომიკის ბაკალავრი / Bachelor of Economics

სწავლის ხანგრძლივობა:

                                4 წელი (8 სემესტრი)

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:

                               240 (ECTS) კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

    ასისტენტ-პროფესორი აკაკი მოსახლიშვილი

 

Email: [email protected]

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა
პროგრამის კურიკულუმი