ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

ბიზნესის ადმინისტრირება

განათლების საფეხური:

                           ბაკალავრიატი

სწავლების ენა:

                           ქართული ენა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

                            აკადემიური

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

           0413 მენეჯმენტი და ადმინისტრირება

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

 ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

სწავლის ხანგრძლივობა:

                       4 წელი (8 სემესტრი)

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:

                     240 (ECTS) კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

      ასოცირებული პროფესორი აზა იფშირაძე

პროგრამის ხელმძღვანელი:

                 პროფესორი გოჩა თუთბერიძე, 

ელ.ფოსტა: [email protected]

                     [email protected]

პროგრამა

კურიკულუმი