ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

სამართალი

განათლების საფეხური:

                                 ბაკალავრიატი

სწავლების ენა:

                                 ქართული ენა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

                                 აკადემიური

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

                              0421 სამართალი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

                        სამართლის ბაკალავრი

სწავლის ხანგრძლივობა:

                         4 წელი (8 სემესტრი)

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:

                         240 (ECTS) კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

      ასოცირებული პროფესორი, აფილირებული -                          სოფიო ყუბანეიშვილი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

    ასოცირებული პროფესორი, ლევან მესხორაძე

 ელ.ფოსტა: [email protected]
                     [email protected]

 

პროგრამა

სასწავლო გეგმა