ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

ქუთაისის უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამა შესანიშნავი შესაძლებლობაა მათთვის, ვისაც სურვილი აქვს, ჩამოყალიბდეს მაღალკვალიფიციურ იურისტად და ჰქონდეს წარმატებული კარიერა. პროგრამა შემუშავდა სახელმწიფოს მიერ დადგენილ სამართლის დარგობრივ მახასიათებელზე დაყრდნობით, რომელიც ზუსტად განსაზღვრავს, კონკრეტულად რა უნდა იცოდეს, რისი გაკეთება უნდა შეეძლოს და რა ღირებულებების მატარებელი უნდა იყოს იურისტი.

პროგრამა ხორციელდება სწავლის ისეთი მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა: ლექცია, ახსნა-განმარტება, ანალიზი, გონებრივი იერიში, დისკუსია/დებატები, დედუქციური და ინდუქციური მეთოდები, შემთხვევის ანალიზი, შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი, ისტორიულ-სამართლებრივი ანალიზი, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, თანამშრომლობითი სწავლება, ჯგუფური მუშაობა, როლური და სიტუაციური თამაშები, პრეზენტაცია და სხვა.

პროგრამა გთავაზობთ:

  • საგნების მრავალფეროვან არჩევანს, მათ შორის ისეთ საგნებს, როგორიცაა:  საპროცესო უნარები სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში, საკონსტიტუციო სამართალწარმოება, ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, საკორპორაციო სამართალი, საბანკო სამართალი
  • ვორქშოფებს  და თემატურ სემინარებს
  • კვლევით პროექტებში ჩართულობას
  • პრაქტიკის გავლას  წამყვან კერძო და საჯარო დაწესებულებებში

სწავლის შედეგები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებული შეძლებს:

  • განსაზღვროს და დაიცვას პროფესიული ეთიკის ფარგლები, ადამიანის უფლებები და იმოქმედოს სამართლებრივი ღირებულებების გათვალისწინებით
  • კრიტიკულად გაიაზროს სამართლის არსი და სისტემა, შესაბამისი თეორიები და მეთოდები, წყაროები (მათ შორის ქართული სამართლის ისტორიული წყაროები), სამართლებრივი სისტემების თავისებურებები, საჯარო, სისხლის და კერძო სამართლის ძირითადი ინსტიტუტები
  • გამოკვეთოს სამართლებრივი პრობლემა და გადაწყვიტოს იგი შესაბამისი სამართლებრივი ნორმების ანალიზის, სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავების გზით როგორც ინდივიდუალური, ისე გუნდური პასუხისმგებლობით
  • შეადგინოს სამართლებრივი შინაარსის დოკუმენტები დადგენილი სტანდარტების გათვალისწინებით, მონაწილეობა მიიღოს სამართალწარმოების პროცესში
  • სასამართლო პრაქტიკის, საკანონმდებლო ცვლილებების და სამეცნიერო სიახლეების გაცნობის საფუძველზე განავითაროს საკუთარი ცოდნა

 

განათლების საფეხური:

                                 ბაკალავრიატი

სწავლების ენა:

                                 ქართული ენა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

                                 აკადემიური

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

                              0421 სამართალი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

                        სამართლის ბაკალავრი

სწავლის ხანგრძლივობა:

                         4 წელი (8 სემესტრი)

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:

                         240 (ECTS) კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

     სამართლის დოქტორი - თათია დოლიძე,

პროგრამის ხელმძღვანელი:

     მოწვეული ლექტორი - ლევან მესხორაძე

 

ელ.ფოსტა: [email protected]
                     [email protected]

პროგრამა
კურიკულუმი
ჩარიცხვასთან დაკავშირებული პროცედურები
სტიპენდიები