ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

ქუთაისის უნივერსიტეტის ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა შექმნილია  საერთაშორისო და საქართველოს შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით და მიზნად ისახავს:

 • შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე ორიენტირებული კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადებას
 • თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებთნ შესაბამისი სწავლების შეთავაზებას
 • პროგრამის დარგობრივი კურსების ორიენტაციას სტუდენტის პრაქტიკული და ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე
 • ინტერაქციული სწავლების მეთოდების გამოყენებას

საგანმანათლებლო პროგრამის უპირატესობებია:  

 • უცხო ენების კომპონენტით  გაძლიერებულ საგანამანათლებლო პროგრამა
 • პრაქტიკოსი პერსონალის ჩართულობა სწავლების პროცესში
 • სწავლის შედეგების მიღწევისათვის აუცილებელი საბიბლიოთეკო, მატერიალური და ტექნიკური რესურსები
 • სტაჟირება/პრაქტიკა საუკეთესო ტურისტულ კომპანიაში და სასტუმროში
 • საუკეთესო პრაქტიკა, რომლებიც ორიენტირებულია ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარების განვითარებაზე
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში, ტურისტულ გამოფენებში,  ვორქშოფებში, დასაქმების ფორუმებში სტუდენტთა მონაწილეობის მხარდაჭერა
 • მონაწილეობა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის, ბუნებრივი გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების პრინციპების რეალიზაციაში

 

განათლების საფეხური:    

                                ბაკალავრიატი

სწავლების ენა:

                                ქართული ენა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

                                აკადემიური

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

        1015 მოგზაურობა, ტურიზმი და დასვენება

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

        ბიზნესის ადმინისტრირება ტურიზმში

სწავლის ხანგრძლივობა:

                           4 წელი (8 სემესტრი)

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა:

                          240 (ECTS) კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

    პროფესორი, დოქტორი მაია აზმაიფარაშვილი

 

ელ.ფოსტა: [email protected]

პროგრამა
კურუკულუმი
ჩარიცხვასთან დაკავშირებული პროცედურები
სტიპენდიები