ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

დოქტორანტთა მიღება უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე

2010  წლის 15   ნოემბრიდან 15 დეკემბრამდე გამოცხადდეს დოქტორანტთა მიღება უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურის                  შემდეგ სადოქტორო პროგრამებზე: ბიზნესის მართვა (კონცენტრაციით: ფინანსები, ფულის  მიმოქცევა და კრედიტი); ეკონომიკა (კონცენტრაციით: მაკროეკონომიკა,მიკროეკონომიკა, რეგიონულ ეკონომიკა).

დოქტორანტურაში მიღება მოხდეს ქუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს დებულების შესაბამისად.

დოქტორანტურაში მიიღებიან მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირები.

დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ინგლისური, გერმანული  ან ფრანგული  ენების B2 დონეზე ცოდნა.

სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ განაცხადი, რომელსაც უნდა ერთვოდეს:

 • განმცხადებლის ავტობიოგრაფია (CV);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ასლი;
 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის დედანი და სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი;
 • სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე მეცნიერ-სპეციალისტის სარეკომენდაციო წერილი;
 • სამეცნიერო აქტივობების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (შრომები, კონფერენციებში მონაწილეობა), ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
 • განმცხადებლის ახსნა-განმარტება იმის თაობაზე, რომ იგი არ ირიცხება სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულების დოქტორანტურაში;
 • ორი ფოტოსურათი, ზომით 3/4;

ერთი სამეცნიერო პუბლიკაცია, გამოქვეყნებული იმ ეროვნულ რეფერირებად ჟურნალებში, რომელთა ჩამონათვალს ცნობს ქუ ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო ქუ აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად.

საგამოცდო საკითხები საგანში:

 1. ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი
 2. ეკონომიკსი

საგამოცდო ტესტების ნიმუშები:

 1. გერმანული ენის ნიმუში
 2. ინგლისური ენის ნიმუშები (1, 2, 3)

ბოლო სიახლეები