ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის წლიური რეიტინგი

ქუთაისის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი).

2021-2022 აკადემიური წლის შეფასების საფუძველზე, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოიყურება:

 

   
მარინა ყიფიანი   თეა ვალიშვილი   გურანდა გობიანი
ასოცირებული პროფესორი,
აფილირებული
  ასოცირებული პროფესორი   ასოცირებული პროფესო,
აფილირებული
         5 ქულა          4.997 ქულა          4.97 ქულა
         
 

 
ია გოდერძიშვილი   ქუჯი ბიჭია   შორენა ხუხუა
მოწვეული ლექტორი   მოწვეული ლექტორი   მოწვეული ლექტორი
       4.9475 ქულა          4.9254 ქულა          4.925 ქულა
         

2020-2021 აკადემიური წლის სარეიტინგო სია