ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის წლიური რეიტინგი 2021-2022

ქუთაისის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი).

2021-2022 აკადემიური წლის შეფასების საფუძველზე, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოიყურება:

 

   
      მალვინა ყიფიანი               თეა ვალიშვილი             გურანდა გობიანი
ასოცირებული პროფესორი,
       აფილირებული
      ასოცირებული პროფესორი      ასოცირებული პროფესორი,
            აფილირებული
            5 ქულა                  4.997 ქულა                  4.97 ქულა
         
 

 
     ია გოდერძიშვილი                ქუჯი ბიჭია                 შორენა ხუხუა
   მოწვეული ლექტორი         მოწვეული ლექტორი            მოწვეული ლექტორი
       4.9475 ქულა              4.9254 ქულა                   4.925 ქულა
         

2020-2021 აკადემიური წლის სარეიტინგო სია